Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Co nowego w wersji STER 8.9

MODUŁ Administracja

  • Zaktualizowano bazę środków ochrony indywidualnej wbudowaną w systemie STER zawierającą informacje o środkach ochrony indywidualnej certyfikowanych przez Instytut w 2017 roku
  • Zaimplementowano możliwość pseudonimizacji danych osobowych w celu zapewnienia zgodności ich przetwarzania z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

MODUŁ Ryzyko

  • Dokonano zmian w klasyfikacji (zwroty H) oraz zmieniono niektóre nazwy i typy czynników chemicznych zawartych w bazie danych systemu STER zgodnie z wprowadzonymi zmianami w treści postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku);
  • Udostępniono możliwość określania kategorii zagrożenia stwarzanego przez daną substancję chemiczną w oparciu o przypisane przez użytkownika zwroty H podczas definiowania poszczególnych parametrów dla własnych czynników chemicznych

 

Podsumowanie aktualizacji uwzględnionych w wersji STER 8.9, które sukcesywnie
udostępniano w roku 2017 dla wersji 8.8.
 

MODUŁ Ryzyko

  • Aktualizacja w zakresie pomiarów i oceny ryzyka dla kobiet w ciąży i okresie karmienia dla czynnika „hałas ultradźwiękowy” zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią” (Dz. U. 2017, poz. 796),
  • Aktualizacja w zakresie pomiarów i oceny ryzyka dla mężczyzn oraz dla kobiet w ciąży i okresie karmienia dla czynnika „wysiłek fizyczny” zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych” (Dz. U. 2017, poz. 854) oraz w„Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią” (Dz. U. 2017, poz. 796),
  • Aktualizacja zestawienia Z-10 w związku z wejściem w życie "Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017" (Dz. U. 2017, poz. 837)

MODUŁ Administracja

  • Poprawa funkcji dodawania danych osobowych nowo zatrudnionych pracowników, w przypadku ograniczonego dostępu użytkownika programu do poszczególnych elementów struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz