Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Co nowego w wersji STER 8.4


Co nowego w  wersji STER 8.4

MODUŁ Administracja

  • zaktualizowano listę zawodów i specjalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r (Dz.U. poz. nr 1268)

MODUŁ Ryzyko

  • dodano nowy rodzaj raportu: Zestawienie stanowisk przypisanych do określonych krotności przekroczeń, ocenionych w podanym przez użytkownika przedziale dat.

 

Podsumowanie aktualizacji uwzględnionych w wersji STER 8.4,
które sukcesywnie udostępniano w roku 2012 dla wersji 8.3.
 

MODUŁ Administracja

  • dodano filtrowanie danych osobowych po polu z numerem PESEL

MODUŁ Ryzyko

  • zaktualizowano listę czynników chemicznych oraz zmodyfikowano obsługę czynnika fizycznego: mikroklimat zimny na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 274, poz. 1621, z 2011 r.)
  • na wydruku Karty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na stanowisku pracy do pkt. 12 dodano pole z datą następnego badania
  • zweryfikowano procedurę wyliczającą liczbę osób pracujących w warunkach przekroczeń wartości NDS zamieszczoną na wydruku Rejestru czynników szkodliwych

MODUŁ Wypadki

  • opracowano wydruk Karty wypadku do pracy lub z pracy zgodnie z Rozporządzenim Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2012 r.  (Dz. U. poz. 482, z 2012 r.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania
  • opracowano wydruk Karty wypadku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz.909, z 2012 vr.) zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia
  • dla opcji wydruku wielolinijkowego dodano wybór rozmiaru czcionki dla wybranych wydruków dokumentów powypadkowych
  • poprawiono funkcję generującą wykaz załączników powiązanych z wybranym wypadkiem, poprzez dodanie obok numeru załącznika jego tytułu
 
 
 
 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz