Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Co nowego w wersji STER 8.8

 

MODUŁ Administracja

  • zaktualizowano bazę środków ochrony indywidualnej wbudowaną w systemie STER zawierającą informacje o środkach ochrony indywidualnej certyfikowanych przez Instytut w 2016 roku;
  • zaktualizowano wbudowaną w system Ster bazę danych o zawodach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2016 poz 1876);

MODUŁ Ryzyko

  • dokonano zmian w klasyfikacji (zwroty H) oraz zmieniono typy czynników chemicznych zawartych w bazie danych systemu STER zgodnie z wprowadzonymi zmianami w treści postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) - tekst skonsolidowany (stan na dzień 01.06.2015);
  • zaktualizowano wbudowaną w systemie Ster bazę metod pomiaru i oceny ryzyka dla czynników chemicznych;

MODUŁ Wypadki

  • dodano, w głównym oknie programu, możliwość wyróżniania wypadków przy pracy sklasyfikowanych jako wypadki nie będącymi wypadkami przy pracy;

 

Podsumowanie aktualizacji uwzględnionych w wersji STER 8.8, które sukcesywnie
udostępniano w roku 2016 dla wersji 8.7.
 

MODUŁ Ryzyko

  • Aktualizacja w zakresie pomiarów i oceny ryzyka dla pyłów drewna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 944, z 2016 r.);
 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz