Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Co nowego w wersji STER 8.6

 

MODUŁ Administracja

 • zaktualizowano wbudowaną listę zawodów i specjalności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1145, z 2014 r.)
 • zaktualizowano bazę środków ochrony indywidualnej wbudowaną w systemie STER zawierającą informacje o środkach ochrony indywidualnej certyfikowanych przez Instytut w latach 2010-2014

MODUŁ Ryzyko

 • wdrożono sposób oceny ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody Risk Score:
  • wprowadzono możliwość dodawania czynników własnych ocenianych metodą Risk Score,
  • dodano możliwość oceny czynników własnych metodą Risk Score,
  • opracowano nowy rodzaj wydruku Karty oceny ryzyka zawodowego – informacja o ryzyku uwzględniający tylko czynniki oceniane metodą Risk Score,
  • wprowadzono możliwość zmiany wartości poszczególnych parametrów metody Risk Score,
 • wprowadzono możliwość zmiany nazwy uzupełniającej (sformułowania czynnik własny) dla nowych zagrożeń wprowadzonych przez użytkownika,
 • dodano możliwość określenia czy własna metoda zmniejszania ryzyka zawodowego jest stosowana indywidualnie czy też zbiorowo.

 

Podsumowanie aktualizacji uwzględnionych w wersji STER 8.6,
które sukcesywnie udostępniano w roku 2014 dla wersji 8.5.
 

MODUŁ Ryzyko

 • zaktualizowano listę czynników chemicznych oraz zmodyfikowano parametry określonych rodzajów pyłów, dostosowując je do określonych postanowień zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817, z 2014 r.),
 • dodano opcję drukowania dodatkowych pustych wierszy tabeli na Karcie oceny ryzyka zawodowego  zawierającej informację o pracownikach potwierdzających przyjęcie do wiadomości zapisy zawarte w karcie,
 • wprowadzono możliwość aktualizowania szczegółowych danych pomiarowych pomiędzy czynnikami: oświetlenie - parametr natężenie a oświetlenie - parametr równomierność

MODUŁ Bhp

 • zoptymalizowano funkcję wydruku skierowań na badania, skracając czas tworzenia się określonego zestawienia ponad 10 krotnie.
 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz