Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Co nowego w wersji STER 8.3


Co nowego w  wersji STER 8.3

MODUŁ Administracja

 • zaimplementowano funkcję przywracającą domyślne rozmiary okien dla poszczególnych modułów
 • dodano procedurę trwałego usuwania stanowisk*

MODUŁ Ryzyko

 • zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. z 2011 r. nr 33, poz. 166) zmodyfikowano procedury wyznaczające następne terminy badań/pomiarów dla czynników szkodliwych  oraz zaktualizowano wydruk  Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy
 • w związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2010 roku (Dz. U. z 2010 r. nr 141; poz. 950) zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy naniesiono niezbędne zmiany dotyczące promieniowania optycznego tj. promieniowania nielaserowego (widzialnego i podczerwonego) oraz promieniowania laserowego w zakresie wyznaczania maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji; zaktualizowano procedurę szacowania ryzyka zawodowego dla promieniowania podczerwonego
 • na formularzu danych pomiarowych mikroklimatu umiarkowanego zamieszczono możliwość wyliczania wartości ciśnienia pary wodnej
 • zmodyfikowano wydruk karty pomiarowej dla drgań ogólnych i miejscowych umieszczając wartość dziennej ekspozycji na drgania, gdy o ocenie decyduje maksymalna suma wektorowa przyspieszeń drgań
 • usprawniono funkcję wprowadzania danych do sesji pomiarowej w zakresie stosowanych własnych metod zmniejszania ryzyka
 • uwzględniono wskazówki do wyznaczenia oceny ryzyka zawodowego dla hałasu zgodnie z normą PN-N-18002:2011
 

MODUŁ BHP

 • zaimplementowano funkcję słownika dla wybranych pól edycyjnych na formularzu wyboru danych do wydruku Skierowanie na badanie*
 • dodano opcję : drukuj termin ważności badania na formularzu wyboru danych do wydruku Skierowanie na badanie*
 • rozbudowano funkcję eksportu środków bhp do pliku tekstowego o dodatkową opcję: środki bhp dla stanowisk oraz eksport środków bhp dla pracowników rozszerzeno o numer PESEL
 
 

*) opcje dostępne były w zaktualizowanej wersji systemu STER 8.2

 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz