Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Uaktualnienia

 

W poszczególnych uaktualnieniach programu STER podano w nawiasach daty ich uaktualnień. Pobrany plik należy rozpakować i zastąpić nim plik (moduł) o tej samej nazwie.

 

Uwaga: podczas próby pierwszego uruchamienia ściągniętego ze strony pakietu aktualizacyjnego może wystąpić komunikat programu antywirusowego informujący użytkownika o nieznanym pochodzeniu programu. W przypadku zaistnienia wyżej opisanej sytauacji należy zignorować powyższe ostrzeżenie.

 

Uaktualnienie wersji 8.10:

  moduł Wypadki (17.02.2020) - aktualizacja statystycznej karty wypadku przy pracy zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy" (Dz. U. 2019, poz. 1972);

- aktualizacja protokołu powypadkowego zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy" (Dz. U. 2019, poz. 1071);

- aktualizacja zaznaczania na wydruku pkt. 13 protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;

- aktualizacja wyboru Statusu zatrudnienia oraz wydruku Karty rejestracji wypadku;


Uwaga: w opcjach modułu (menu Dodatki) należy ustawić aktualny wzór protokołu powypadkowego i statystycznej karty wypadku oraz można zmienić sposób wydruku pkt. 13 protokołu.

 

 

Uaktualnienie wersji 8.9:

  aktualizacja bazy danych i modułu Ryzyko  (15.10.2018) - zgodna z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. poz. 1286);
Aktualizacja zawiera program do modyfikacji zawartości bazy danych, zaktualizowany moduł Ryzyko oraz plik CzytajTo.txt, z którym należy się bezwzględnie zapoznać przed przystąpieniem do aktualizacji wersji 8.9 systemu Ster.

 

 

 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz