Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PODULT

Bazy danych i programy - PODULT

Program PodUlt umożliwia oszacowania ryzyka związanego z narażeniem pracowników na działanie promieniowania nadfioletowego i podczerwonego na stanowiskach pracy. Program współpracuje z serwerem baz danych Interbase i przeznaczony jest do pracy w środowisku Windows.


Podstawą programu jest komputerowa baza danych charakterystyk zagrożenia: promieniowaniem podczerwonym dla różnych procesów i stanowisk pracy w przemyśle hutniczym (metali  żelaznych, nieżelaznych i szkła), promieniowaniem nadfioletowym występującym przy różnego rodzaju technikach i parametrach spawania.
Baza danych zawiera informacje uzyskane z pomiarów rozkładu gęstości widmowej natężenia napromienienia wraz z opisami wydziałów, stanowisk, procesów technologicznych, rodzajów środków ochrony indywidualnej (szkła lub okulary  ochronne, przyłbice ochronne, tkaniny) .
W bazie danych jest uwzględniony wpływ środków ochrony indywidualnej na tłumienie promieniowania UV i IR, dzięki czemu można przedstawić rozkład widma promieniowania również za środkiem ochrony indywidualnej.
Szacowanie ryzyka jest oparte na aktualnie obowiązujących wartościach NDN, zawartych w odpowiednim rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowisku pracy.

Uwaga!  Obecnie jest opracowywana nowa wersja programu PODULT. Oprócz promieniowania nadfioletowego i podczerwonego będzie zawierała promieniowanie widzialne.  Program ukaże się w najbliższym czasie a jego nazwa zostanie zmieniona na SterProm .


Cena programu PODULT wynosi  150 zł brutto  (zawiera 23% VAT)


W sprawach związanych z programem prosimy o kontakt z:

dr inż. Agnieszką Wolską
tel. (+48 22) 6234634, fax (+48 22) 6233693
e-mail: agwol@ciop.pl

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Techniki Bezpieczeństwa
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warszawa

 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz