Kultura bezpieczeństwa dla szkół ponadpodstawowych

 

 

fragment tekstów
fragment pokazu edukacyjnego


Materiał dla szkół ponadpodstawowych obejmuje 21 tematów lekcyjnych podzielonych na 5 modułów (łącznie 253 strony materiału), 150 foliogramów i 20 pokazów edukacyjnych do wybranych tematów zajęć.

Wykaz modułów i tematów lekcji:

I. Prawna ochrona pracy

1. System ochrony i nadzoru nad warunkami pracy w Polsce.
2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Ochrona pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych.
4. Postępowanie w związku z wypadkiem przy pracy i chorobą zawodową oraz świadczenia z tego tytułu.


II.  Elementy ergonomii, fizjologii i higieny pracy

1. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy.
2. Fizjologia pracy.
3. Higiena pracy.
4. Higieniczne warunki pomieszczeń pracy.


III. Zagrożenia i profilaktyka w środowisku pracy

1. Czynniki występujące w środowisku pracy.
2. Zagrożenia od urządzeń elektrycznych.
3. Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy. Promieniowanie.
4. Drgania mechaniczne – wibracje. Hałas w środowisku pracy.
5. Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy i profilaktyka.
6. Zagrożenia czynnikami biologicznymi w środowisku pracy.
7. Czynniki psychofizyczne w środowisku pracy
8. Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
9. Środki ochrony indywidualnej.


IV.   Bezpieczeństwo poza pracą

1. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
2. Bezpieczeństwo w górach i nad wodą


V.  Postępowanie w sytuacjach zagrożeń, awarii i wypadków

1. Zasady postępowania w razie pożaru i wybuchu
2. Zasady udzielania pierwszej pomocy


Na każdy moduł składają się:
1. karta modułu, która informuje o jego czasie realizacji, celach edukacyjnych ogólnych, zastosowanych pomocach dydaktycznych, treściach modułu oraz przedstawia wykaz literatury pomocniczej,

2. karty poszczególnych jednostek tematycznych określające temat, czas realizacji, wykaz pomocy dydaktycznych, cele operacyjne, treści nauczania, a także plan zajęć ze wskazówkami metodycznymi, szczegółowy scenariusz zajęć oraz spis foliogramów i materiały pomocnicze dla nauczyciela (ćwiczenia dla grup i ćwiczenia indywidualne oraz ich rozwiązania),

3. materiał źródłowy dla ucznia do każdej jednostki tematycznej zawierający informacje podstawowe oraz ćwiczenia i pytania kontrolne,

4. slajdy.

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "