Literatura uzupełniająca

 

Literatura uzupełniająca

 

Artykuły

 

Z. Grabarczyk, Exposure to electric field from frequency range 0 – 1 Hz, analysis of human body penetration, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, nr 12, R. 90, s. 208-210.
Abstract
Dependence of electrostatic and quasi-electrostatic field strength inside the tissues of human exposed to such field was derived from the current continuity law taking into consideration natural air ionization and influence ion concentration by the field strength. For plane model of air-tissue boundary and electric field strength up to 1 MV/m, it was shown that field strength inside tissues does not exceed the peak value 1.1 V/m which is the inner limit for health effects in human body tissues by Directive 2013/35/EU, in frequency range 1 Hz – 3 kHz. Thehighest strength (up to 0.3 V/m) was found in dry skin. It cannot be excluded the excitation of sensory neurons in the skin at higher field strength or air ionization caused by appearing electric discharge or elevated level of ionizing radiation.
Streszczenie.
Wyprowadzono zależność natężenia pola elektrostatycznego i quasi-statycznego we wnętrzu tkanek ciała ludzkiego eksponowanego na takie pole, korzystając z zasady ciągłości prądu i uwzględniając naturalny poziom jonizacji powietrza oraz wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na stężenie jonów. Dla płaskiego modelu granicy między tkankąi powietrzem atmosferycznym i natężeniu pola nieprzekraczającym 1 MV/m, wykazano, że natężenie w tkankach nie przekracza wartości szczytowej 1,1 V/m, która ze względów ochrony zdrowia jest określona jako maksymalne natężenie pola w tkankach osoby eksponowanej, przez Dyrektywę2013/35/EU, w paśmie 1 Hz – 3 kHz. Największe natężenie pola (do 0,3 V/m) stwierdzono w tkance skórnej. Nie można wykluczyćpobudzenie zakończeńnerwowych w tkance skórnej w przypadku wzrostu stężenia jonów w powietrzu (wzrost poziomu promieniowania jonizującego lub wyładowania elektryczne). 

Grabarczyk Z.J., Laboratory ignition of hydrogen and carbon disulphide in the atmospheric air by positive corona discharge, Journal of Electrostatics, 71, 6 (2013), 1041 – 1045

Grabarczyk Z. J., Zagrożenia elektrostatyczne w strefach zagrożenia wybuchem: przyczyny powstawania i zasady zapobiegania. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 2006, nr 1(5) str. 14-25

Kowalski, J. M., Podłoga w systemie ochrony antyelektrostatycznej; cykl publikacji w magazynie miesięcznym „Podłoga”, 2000,  nr 2, 3, 4, 6 i 11

Kowalski J. M., Posadzki ceramiczne a ochrona przed elektrycznością statyczną;  Wokół Płytek Ceramicznych, 1999, 2(6), kwiecień – czerwiec

Kowalski J. M., Normalizacja metod oceny antyelektrostatycznych właściwości materiałów podłogowych; cykl publikacji w magazynie miesięcznym, Podłoga, 2003,  nr 4 i 5

Kowalski J. M. Wróblewska M. „Materiały i wyroby włókiennicze a ochrona przed elektrycznością statyczną; stan i prognoza normalizacji”, Materiały konferencyjne El-Tex 2000

Kowalski J. M., Wróblewska M. Koncepcja metody oceny jakościowej antyelektrostatycznych właściwości materiałów stosowanych w odzieży ochronnej. Materiały konferencyjne El-Tex 2002

Kowalski J.M., Wróblewska M. Przesłanki dla praktycznej oceny właściwości antyelektrostatycznych odzieży ochronnej. Materiały konferencyjne EL-Tex 2006

Strojny J., Bezpieczeństwo przy obsłudze kondensatorów. Atest, 3, 2007, 13-15

 

Książki

Gajewski A., Procesy i Technologie elektrostatyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa-Kraków 2000

Gajewski A., Elektryczność statyczna poznanie pomiar zapobieganie eliminowanie. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, 1987

Kowalski J. M., Elektryczność statyczna w procesach technologicznych; Projektowanie procesów technologicznych – cz. III Bezpieczeństwo procesów chemicznych; Praca zbiorowa pod red. L. Synoradzkiego i J. Wisialskiego; Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 (s. 63-84)

Strojny J., Elektryczność statyczna w pytaniach i odpowiedziach. Wydawnictwa  Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1979

Šimorda J., Staroba J.,  Elektryczność statyczna w przemyśle; (tłum. i uzupełnienia: J.M. Kowalski i Z. Wielgus), WNT, Warszawa 1970

Wytyczne w zakresie ochrony przed elektrycznością statyczną obiektów i instalacji produkcyjnych WBP-84/MPCHiL-04. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego i Lekkiego. Departament Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska, 1984

Kowalski J. M., Ocena materiałów podłogowych w aspekcie ochrony przed elektrycznością statyczną. rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie – Wydział Towaroznawstwa, 1999

 

Literatura międzynarodowa

 

Babrauskas V., Ignition Handbook, Fire Science Publishers, Issaquah, 2003

Britton L. G., Avoiding static hazards in chemical operations, Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, New York, 1999

Cross J., 1987, Electrostatics: Principles, Problems and Applications. Adam Hilger, Bristol

Glor M., 1988, Electrostatic hazards in powder handling. Research Studies Press, Ltd, Letchworth

Glor M., Lüttgens G., Maurer B., Post L., Discharges from bulked polymeric granulese during the filling of silo – characterization by measurements and influencing factors, Journal of Electrostatics, 23, 1989, pp. 35-43

Glor M., Overview of the occurrence and incendivity of cone discharges with case studies from industrial practice. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2001, vol. 14, 121-128

Jones T., B., King J., L., Powder handling and electrostatics. Chelsea, Michigan, Lewis Publishers, 1991

Lüttgens G., Wilson N., Electrostatic hazards. Butterworth-Heinemann, 1997, ISBN 0 7506 2782 4

Pratt T.H., Electrostatic Ignitions of Fires and Explosions. Center for Chemical Process Safety. An AIChE Industry Technology Alliance, 2000, New York

Taylor D. M., Secker P.E., Industrial electrostatics. Fundamentals and measurements. Research Studies Press LTD., John Wiley and Sons Inc. New York, 1994, ISBN 0-471-952338-8

NFPA 77, Reccomended Practice on Static Electricity, 2007 Edition, NFPA, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471

NFPA 53, Reccomended Practice on Materials, Equipment, and System Used in Oxygen-Enriched Atmospheres, 2004 Edition NFPA, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-7471

NFPA 33, Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible Materials. 2007 Edition, NFPA, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169-747