Wykaz norm

 

ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA - WYKAZ NORM

 

Normy krajowe

PN-92/E-05200 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Terminologia [norma wycofana]

 

PN-92/E-05201 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Metody oceny zagrożeń wywołanych elektryzacją materiałów dielektrycznych stałych – Metody oceny zagrożenia pożarowego i/lub wybuchowego [norma wycofana]

 

PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe – Wymagania ogólne [norma wycofana]

 

PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem – Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu [norma wycofana]

 

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń – Wymagania

 

PN-E-05205:1997 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona przed elektrycznością statyczną w produkcji i stosowaniu materiałów wybuchowych

 

PN-EN 1149-1:2008 Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 1: Metoda badania rezystywności powierzchniowej

 

PN-EN 1149-2:1999 Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Metoda badania rezystancji skrośnej

 

PN-IEC 61340-4-1:2006 Elektryczność statyczna -- Część 4-1: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Rezystancja elektryczna wykładzin podłogowych i gotowych podłóg

 

PN-EN 61340-5-1:2017-01 Elektryczność statyczna – Część 5-1: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Wymagania ogólne

 

PN-EN 61340-4-3:2003 Elektryczność statyczna – Część 4-3: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań – Obuwie

 

PN EN 1149-1: 2008 Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Część 1: Metoda badania rezystywności powierzchniowej

 

PN-EN 1149-2:1999/Ap.1:2001 Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Cz. 2 – Metoda badania rezystancji skrośnej.

 

PN-EN 1149-3: 2007 Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Cz. 3 – Metody badań do pomiaru zaniku ładunku.

 

PN EN 1149-5:2009 Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne

 

PN-EN 61340-4-5:2006 Elektryczność statyczna – Część 4-5: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań – Metody oceny skuteczności ochrony przed elektrycznością statyczną, zapewnianej przez obuwie i podłogę w układzie z udziałem człowieka.

 

PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka. (wprowadza normę europejską EN-1127 – 1:2007)

 

PN-EN 13821:2004 Przestrzenie zagrożone wybuchem – Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem – Oznaczenia minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych (wprowadza normę europejską EN 13821:2002)


Wybrane normy zagraniczne

PD CLC/TR 60079-32-1:2015 Explosive atmospheres. Electrostatic hazards, guidance