Artykuły
 

Propozycja metody oceny ekspozycji pracowników na pole elektrostatyczne
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2013 str. 36-39

dr inż. Zygmunt J. Grabarczyk Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Ekspozycja na pole elektrostatyczne może powodować elektryzację ciała pracownika przez indukcję. Skutkiem tego mogą być wyładowania iskrowe, powodujące rażenia pracowników, w następstwie czego pojawiają się niekontrolowane ruchy ciała, co grozi wypadkiem. Wymagania prawa pracy obowiązujące w Polsce, dotyczące ochrony przed polem elektromagnetycznym uwzględniają pole elektrostatyczne, jednak brak jest obecnie technicznych możliwości jego pomiaru. W artykule wykazano, że równoważny dla pomiaru natężenia pola elektrostatycznego może być pomiar ładunku elektrostatycznego indukowanego na powierzchni ciała pracownika. W tym celu można zastosować miernik ładunku przenoszonego w czasie wyładowania elektrostatycznego, opracowany w CIOP-PIB. Wykazano, że odczuwalne rażenia nie mogą wystąpić przy natężeniu pola elektrostatycznego mniejszym od 40 kV/m (tj. granicy strefy niebezpiecznej zdefiniowanej wymaganiami prawa pracy obowiązującymi w Polsce).
Przepisy międzynarodowe (np. dyrektywa 2013/35/UE) nie uwzględniają pola elektrycznego o częstotliwości mniejszej od 1 Hz, natomiast ocena narażenia na wyładowania iskrowe jest zgodna z postanowieniami zał. I do wymienionej dyrektywy.Kryteria oceny stanu zagrożenia wywoływanego elektryzacją środków ochrony indywidualnej pracowników
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2013 str. 50-53

dr Jan Maria Kowalski Instytut Przemysłu Organicznego, Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej, Warszawa mgr inż. Małgorzata Wróblewska Instytut Przemysłu Organicznego, Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej, Warszawa mgr inż. Anna Mazik Instytut Przemysłu Organicznego, Zakład Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej, Warszawa

W artykule omówiono warunki bezpiecznego użytkowania środków ochrony osobistej personelu w aspekcie zagrożeń wywoływanych występowaniem zjawiska elektryczności statycznej w środowisku pracy.
Przytoczono kryteria umożliwiające prognozowanie, identyfikację i ocenę powstających zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem metod oceny stopnia zagrożenia pożarem i/lub wybuchem, w świetle wymagań Dyrektyw UE ATEX i innych dokumentów normatywnych.
Określono także zasady klasyfikacji jakościowej i kwalifikacji użytkowej środków ochrony osobistej pracowników, w aspekcie wymagań ochrony przed elektrycznością statyczną.Wybuchowość pyłów metali na przykładzie pyłów aluminium
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2006 str. 12-15

Mgr Inż. Dorota Kondej, Dr Ewa Gawęda Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z niebezpieczeństwem wybuchu pyłów palnych, w szczególności pyłów metali w zakładach, w których pyły takie są emitowane w trakcie procesów produkcyjnych. Scharakteryzowano pył aluminium, który należy do pyłów bardzo silnie wybuchowych i występuje powszechnie w procesach produkcji okuć budowlanych i drobnych detali metalowych. Opisano także czynniki wpływające na wybuchowość pyłów oraz podano sposoby zapobiegania wybuchom w zakładach przemysłowych.