Ocena zagrożenia termicznego siatkówki oka
 


Ocena zagrożenia termicznego siatkówki oka promieniowaniem VIS i IRA z zakresu 380 – 1400 nm


oko

Program wspomagający ocenę zagrożenia termicznego siatkówki oka promieniowaniem VIS i IRA. W przypadku, gdy źródło promieniowania jest silnym bodźcem świetlnym, tzn. luminancja świetlna źródła L>= 10000 cd/m2 oceniane jest zagrożenie promieniowaniem VIS i IRA z zakresu 380 – 1400 nm. Natomiast w przypadku gdy źródło promieniowania jest słabym bodźcem świetlnym, tzn luminancja świetlna źródła L < 10000 cd/m2, oceniane jest zagrożenie promieniowaniem IRA z zakresu 780 – 1400 nm


Wielkościami wyjściowymi do oceny zagrożenia są:
α – kąt widzenia źródła (ozn. w programie jako alfa), w [mrad],
L – luminancja źródła, w [cd/m2],
LR – skuteczna luminancja energetyczna źródła (ozn. L_R), w [W/m2sr],
ti – jednorazowy czas ekspozycji w ciągu zmiany roboczej (ozn. t_i), w [s].


Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286). Zgodnie z rozporządzeniem wielkością służącą do oceny zagrożenia termicznego siatkówki oka promieniowaniem VIS i IRA jest skuteczna luminancja energetyczna źródła, LR, w [W/m2sr]. Dla wielkości tej podano zależności do wyznaczenia wartość maksymalnej dozwolonej ekspozycji (MDE) w zależności od luminancji źródła, czasu jednorazowej ekspozycji i kąta widzenia źródła.


Na podstawie wprowadzonych wartości program oblicza wartość MDE , krotności MDE, k, oraz ocenia ryzyko zawodowe wynikające z tych wartości. Ponadto program wyznacza wartość dozwolonego czasu ekspozycji jednorazowej, tdoz (ozn. t_doz), w [s]. Szczegółowe zasady oceny ryzyka zawodowego przedstawiono w rozdziale "Zasady oceny narażenia i metody badań".


Ryzyko zawodowe sygnalizowana jest kolorem:
kolor zielony – ryzyko zawodowe małe,
kolor żółty – ryzyko zawodowe średnie,
kolor czerwony – ryzyko zawodowe duże.


Obsługa programu:


Za pomocą dostępnego w programie przełącznika należy wybrać rodzaj źródła promieniowania (silne/słabe), w zależności od luminancji świetlnej źródła. Następnie w odpowiednich polach programu należy podać (w zależności od wybranego rodzaju źródła) wartość skutecznej luminancji energetycznej źródła L_R, kąt widzenia źródła alfa oraz wartość czasu jednorazowej ekspozycji t_i. Wprowadzone wartości należy zatwierdzić klawiszem Enter.