Ocena zagrożenia fotochemicznego oczu oraz skóry promieniowaniem UV
 


Ocena zagrożenia fotochemicznego oczu oraz skóry promieniowaniem UV z zakresu 180 - 400 nm

 oko

Program wspomagający ocenę zagrożenia fotochemicznego oczu oraz skóry promieniowaniem UV z zakresu 180 – 400 nm (tzw. zagrożenie aktyniczne).


Wielkościami wyjściowymi do oceny zagrożenia są:
Es – skuteczne natężenia napromienienia wyznaczone dla poszczególnych części ciała (ozn. w programie jako E_s), w [W/m2] ,

tc – całkowity czas ekspozycji w ciągu zmiany roboczej (ozn. t_c), w [s].


Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286). Zgodnie z rozporządzeniem wielkością służącą do oceny zagrożenia fotochemicznego oczu i skóry promieniowaniem UV jest skuteczne napromienienie promieniowaniem z zakresu 180 – 400 nm, Hs, w [J/m2]. Dla wielkości tej określono wartość maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE) wynoszącą 30 J/m2.


Na podstawie wprowadzonych wartości program oblicza dla poszczególnych części ciała wartości skutecznego napromienienia promieniowaniem z zakresu 180 – 400 nm. Wartości te służą do wyznaczenia krotności MDE, k, dla poszczególnych części ciała i wynikającego z nich ryzyka zawodowego. Ponadto program wyznacza dla poszczególnych części ciała wartość dozwolonego czasu ekspozycji w ciągu zmiany roboczej, tdoz (ozn. t_doz), w [s] , wynikającego z podanych wartości skutecznego natężenia napromieniowania. Szczegółowe zasady oceny ryzyka zawodowego przedstawiono w rozdziale "Zasady oceny narażenia i metody badań".


Ryzyko zawodowe sygnalizowana jest kolorem:
kolor zielony – ryzyko zawodowe małe,
kolor żółty – ryzyko zawodowe średnie,
kolor czerwony – ryzyko zawodowe duże.

Największa wartość krotności MDE z wyznaczonych dla poszczególnych części ciała oraz wynikające z niej ryzyko zawodowe podawane są w dolnej części okna programu. 


Obsługa programu:


W odpowiednich polach programu należy podać wartość czasu całkowitej ekspozycji t_c oraz wartości skutecznego natężenia napromienienia E_s. Wprowadzone wartości należy zatwierdzić klawiszem Enter.