Ocena zagrożenia fotochemicznego siatkówki oka światłem niebieskim
 


Ocena zagrożenia fotochemicznego siatkówki oka światłem niebieskim z zakresu 300 – 700 nm

 oko

Program wspomagający ocenę zagrożenia fotochemicznego siatkówki oka światłem niebieskim z zakresu 300 – 700 nm.


Wielkościami wyjściowymi do oceny zagrożenia są:
α – kąt widzenia źródła (ozn. w programie jako alfa), w [mrad] , 

EB – skuteczne natężenia napromienienia dla oczu (ozn. E_B), w [W/m2], dla źródeł małych (α < 11 mrad),
LB – skuteczna luminancja energetyczna źródła (ozn. L_B), w [W/m2sr], dla źródeł dużych (α >= 11 mrad),
tc – całkowity czas ekspozycji w ciągu zmiany roboczej (ozn. t_c), w [s].


Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286). Zgodnie z rozporządzeniem wielkościami służącymi do oceny zagrożenia fotochemicznego siatkówki oka promieniowaniem z zakresu 315 – 400 nm są: skuteczne natężenia napromienienia oczu, EB (dla źródeł małych) oraz skuteczna luminancja energetyczna źródła, LB (dla źródeł dużych). Dla wielkości tych określono wartości maksymalnych ekspozycji (MDE) będących funkcją czasu ekspozycji.


Na podstawie wprowadzonych wartości program oblicza wartość MDE, krotności MDE, k, oraz ocenia ryzyko zawodowe wynikające z tych wartości. Ponadto program wyznacza wartość dozwolonego czasu ekspozycji w ciągu zmiany roboczej, tdoz (ozn. t_doz), w [s]. Szczegółowe zasady oceny ryzyka zawodowego przedstawiono w rozdziale "Zasady oceny narażenia i metody badań".


Ryzyko zawodowe sygnalizowana jest kolorem:
kolor zielony – ryzyko zawodowe małe,
kolor żółty – ryzyko zawodowe średnie,
kolor czerwony – ryzyko zawodowe duże.


Obsługa programu:


Za pomocą dostępnego w programie przełącznika należy wybrać rodzaj źródła promieniowania (małe/duże), w zależności od kąta widzenia źródła, alfa. Następnie w odpowiednich polach programu należy podać (w zależności od wybranego rodzaju źródła) wartość skutecznego natężenia napromienienia E_B lub wartość skutecznej luminancji energetycznej źródła L_B, oraz wartość czasu całkowitej ekspozycji t_c. Wprowadzone wartości należy zatwierdzić klawiszem Enter.