Ocena zagrożenia fotochemicznego soczewki oka promieniowaniem UVA
 


Ocena zagrożenia fotochemicznego soczewki oka promieniowaniem UVA z zakresu 315 – 400 nm

 

BEZPIECZNIEJ_NPO_program_oko_2_2017

 

 
 
--------  
--------
--------
--------

 

 

(c) 2017 CIOP-PIB

 

Program wspomagający ocenę zagrożenia fotochemicznego soczewki oka promieniowaniem UVA z zakresu 315 – 400 nm.


Wielkościami wyjściowymi do oceny zagrożenia są:
EUVA – skuteczne natężenia napromienienia dla oczu (ozn. w programie jako E_UVA), w [W/m2],

tc – całkowity czas ekspozycji w ciągu zmiany roboczej (ozn. t_c), w [s] .


Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286). Zgodnie z rozporządzeniem wielkością służącą do oceny zagrożenia fotochemicznego soczewki oka promieniowaniem UVA jest skuteczne napromienienie promieniowaniem z zakresu 315 – 400 nm, HUVA, w [J/m2]. Dla wielkości tej określono wartość maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE) wynoszącą 10000 J/m2.


Na podstawie wprowadzonych wartości program oblicza wartość skutecznego napromienienia promieniowaniem z zakresu 315 – 400 nm, krotności MDE, k, oraz ocenia ryzyko zawodowe wynikające z tych wartości. Ponadto program wyznacza wartość dozwolonego czasu ekspozycji w ciągu zmiany roboczej, tdoz (ozn. t_doz), w [s], wynikającego z podanej wartości skutecznego natężenia napromieniowania. Szczegółowe zasady oceny ryzyka zawodowego przedstawiono w rozdziale "Zasady oceny narażenia i metody badań".


Ryzyko zawodowe sygnalizowana jest kolorem:
kolor zielony – ryzyko zawodowe małe,
kolor żółty – ryzyko zawodowe średnie,
kolor czerwony – ryzyko zawodowe duże.Obsługa programu:


W odpowiednich polach programu należy podać wartość czasu całkowitej ekspozycji t_c oraz wartość skutecznego natężenia napromieniowania E_UVA, a następnie nacisnć myszą klawisz Przelicz.

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także