Książki

 

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2020 (wydanie XII)
- pod red. M. Pośniak, J. Skowroń

Poradnik przygotowano we współpracy z Międzyresortową Komisją ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w celu ułatwienia pracodawcom i pracownikom przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. W zwartej formie objaśniono podstawowe pojęcia, przedstawiono wymagania dotyczące środowiska pracy, a także metody pomiaru stężeń i natężeń czynników szkodliwych występujących w tym środowisku oraz zasady oceny narażenia zawodowego i podstawowe zasady profilaktyki. W poradniku zawarto także zaktualizowane wykazy wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, określone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wartości dopuszczalne narażenia zawodowego określane w innych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz normach higienicznych.

 

W XII wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone do polskiego prawa w okresie od czerwca 2018 r. do grudnia 2020 r. dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności do obowiązujących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (substancji chemicznych, pyłów, hałasu, czynników biologicznych, promieniowania jonizującego, środowiska termicznego), profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikiem czy chorób zawodowych, określonych w Kodeksie pracy, rozporządzeniach polskich oraz dyrektywach europejskich.

 

Cena: 25 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 388
ISBN: 978-83-7373-346-6
Rok wydania: 2020


Hałas ultradźwiękowy w inżynierii środowiska pracy
- D. Pleban, B. Smagowska, J. Radosz

W monografii przedstawiono najnowszą wiedzę o hałasie ultradźwiękowym w środowisku pracy, jego źródłach, oddziaływaniu na człowieka, metodach pomiaru i oceny oraz sposobach jego redukcji. Szczegółowo ujęto następujące zagadnienia: podstawowe informacje dotyczące opisu ultradźwięków, w tym propagacji i parametrów je charakteryzujących; zbiór danych literaturowych dotyczących wpływu hałasu ultradźwiękowego na człowieka, w tym m.in. na narząd słuchu i na zmiany czynnościowe organizmu; uciążliwość wywołana hałasem ultradźwiękowym, omówiona na podstawie badań zrealizowanych w CIOP-PIB; kryteria oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy, a także obowiązujące w kraju wartości dopuszczalne hałasu ultradźwiękowego oraz zasady przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na ten hałas; opis opracowanej w CIOP-PIB metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy; analiza przemysłowych źródeł hałasu ultradźwiękowego, zarówno technologicznych, jak i nietechnologicznych, a także informacje dotyczące narażenia na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy; metody ograniczania zagrożeń hałasem ultradźwiękowym w środowisku pracy, w tym opracowane w Instytucie metody określania własności dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych materiałów w zakresie częstotliwości powyżej 5 kHz.

Monografia stanowi kompendium wiedzy z zakresu hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy i jest skierowana do pracowników biur projektowych zajmujących się redukcją hałasu, do pracowników nadzorujących warunki pracy oraz do studentów studiów technicznych.

 

Cena: 25 zł + 5%VATLiczba stron: 132
ISBN: 978-83-7373-345-9
Rok wydania: 2020