Wyznaczanie krotności NDN i ryzyka zawodowego dla maksymalnych poziomów ciśnienia akustycznego


Wyznaczanie krotności wartości dopuszczalnych i szacowanie ryzyka zawodowego w odniesieniu do maksymalnych poziomów ciśnienia akustycznego w pasmach częstotliwości


 
Program wspomagający wyznaczanie krotności wartości dopuszczalnych (najwyższych dopuszczalnych natężeń - NDN) hałasu ultradźwiękowego dla maksymalnych poziomów ciśnienia akustycznego Lmax (ozn. w programie jako L_max), hałasu ultradźwiękowego w pasmach częstotliwości 10-40 kHz.
Na wykresie w prawej części okna programu podawane są wartości maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego dla kolejnych pasm częstotliwości. Wartość maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego obrazowana jest przez wysokość danego słupka oraz podawana nad słupkiem w formie liczbowej. Program wyznacza krotności wartości NDN niezależnie dla ogółu pracowników (k_Og.), pracowników młodocianych (k_Mł.) oraz kobiet w ciąży (k_K.) i wyświetla najwyższe wartości tych krotności (dla wszystkich pasm częstotliwości) w górnej części okna programu. Wykres znajdujący się po prawej stronie okna programu obrazuje w postaci trzech słupków wartości krotności dla wymienionych grup pracowników oraz szacowane ryzyko zawodowe dla tych grup (odwzorowane za pomocą barwy słupka). Pierwszy słupek dotyczy ogółu pracowników, drugi pracowników młodocianych a trzeci kobiet w ciąży.

Oznaczenie kolorów w ocenie ryzyka zawodowego:

kolor zielony – ryzyko zawodowe małe,
kolor żółty – ryzyko zawodowe średnie,
kolor czerwony – ryzyko zawodowe duże.

Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest dla w odniesieniu do obowiązujących wartości NDN, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286). W przypadku kobiet w ciąży i młodocianych wartości NDN określone są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U.  2017 poz. 796) i Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047 z późniejszymi zmianami). 

Obsługa programu:
Wartość maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego (L_max) ustala się za pomocą klawiszy ze W oraz S (aktualnie ustawiany poziom na wykresie oznaczony jest kolorem zielonym). Zmiana pasma tercjowego, dla którego wprowadzana jest wartość maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego odbywa się za pomocą klawiszy A i D.