Słowniczek

SŁOWNICZEK

 
Dźwięk bezpośredni
Dźwięk rozchodzący się bezpośrednio że źródła do punktu obserwacji. Nie uwzględnia dźwięków odbitych w pomieszczeniu, w którym jest zlokalizowane źródło. Źródło: PN-EN ISO 11690-1:2000

Dźwięk odbity
Dźwięk w pomieszczeniu, będący wynikiem odbić, w jakimkolwiek punkcie, od powierzchni pomieszczenia oraz wyposażenia. Nie uwzględnia dźwięku bezpośredniego. Źródło: PN-EN ISO 11690-1:2000
 
Emisja hałasu
Dźwięki powietrzne wypromieniowane przez dokładnie określone źródło hałasu (maszynę lub urządzenie). Źródło: PN-EN ISO 11690-1:2000

Grupy szczególnego ryzyka
Pracownicy, którzy na podstawie przepisów prawa pracy podlegają szczególnej ochronie zdrowia, w szczególności kobiety w ciąży oraz młodociani. Źródło: Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318

Hałas
Każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. Źródło: Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318
 
Hałas impulsowy
Nagła zmiana ciśnienia akustycznego, może mieć postać pojedynczego zdarzenia lub serii impulsów przedzielonych przerwami. Źródło: PN-EN 458:2016 -06
 
Hałas ultradźwiękowy
Hałas w którego widmie występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych - od ok. 10 kHz do ok. 40 kHz
 
Imisja hałasu w miejscu pracy
Wszystkie hałasy, które w określonym czasie T, pojawiają się w punkcie pomiarowym (w miejscu pracy) w aktualnie istniejącej sytuacji, niezależnie od tego, czy pracownik jest obecny na stanowisku, czy też nie jest obecny; np. hałas pochodzący z maszyny, hałas pochodzący z innych źródeł dźwięku oraz hałas odbity od stropu, ścian i jakichkolwiek innych przeszkód. Źródło: PN-EN ISO 11690-1:2000

Najwyższe dopuszczalne natężenie (NDN)
Dopuszczalne wartości wielkości charakteryzujących hałas lub drgania mechaniczne, określone w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, a dla kobiet w ciąży oraz młodocianych odpowiednio w przepisach w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet oraz w przepisach w sprawie prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Źródło: Dz. U. 2005 nr 157 poz. 1318
Najwyższe dopuszczalne natężenie fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia - wartość średnia natężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń. Źródło:Dz. U. 2017 poz. 1348 

Nauszniki przeciwhałasowe
Ochronnik słuchu składający się z dwóch czasz tłumiących dociskanych do małżowin usznych albo do głowy, całkowicie zakrywający małżowiny uszne; czasze mogą być dociskane do głowy za pomocą sprężyny dociskowej lub specjalnego urządzenia przymocowanego do hełmu ochronnego lub do innego sprzętu. Źródło: PN-EN 352-1:2005

Poziom ciśnienia akustycznego (Lp)
Dziesięć logarytmów przy podstawie 10, iloraz kwadratu ciśnienia akustycznego (p, w paskalach ) i kwadratu ciśnienia akustycznego odniesienia (p0=20μPa).

Lp = 10lg(p2/p02) dB


Źródło: PN-ISO 1999:2000
 
Poziom mocy akustycznej (Lw
Dziesięć logarytmów przy podstawie 10, ilorazu mocy akustycznej (P, w watach wypromieniowanej przez badane źródło dźwięku i mocy akustycznej odniesienia (P0 = 1 pW). Jest wyrażony w decybelach i opisuje emisję dźwięku z jego źródła. Źródło: PN-EN ISO 11690-1:2000
 
Tercja (pasmo tercjowe)
Pasmo częstotliwości pomiędzy częstotliwościami, których stosunek jest równy pierwiastkowi trzeciego stopnia z 2

Uszkodzenie słuchu
Odchylenie od normy lub zmiana na gorsze progu słyszenia względem słuchu normalnego. Źródło: PN-ISO 1999:2000

Użytkowanie ochronnika słuchu
Codzienne stosowanie ochronnika słuchu przez jego użytkownika. Źródło: PN-EN 458:2016-06 

Warunki pola dyfuzyjnego
Rozchodzenie się dźwięku w pomieszczeniu lub jego części, gdy dźwięk jest odbijany często i w sposób równomierny od wszystkich powierzchni pomieszczenia oraz wyposażenia, w taki sposób, że poziom ciśnienia akustycznego osiąga jednakową wartość w każdym punkcie rozważanej przestrzeni. Źródło: PN-EN ISO 11690-1:2000

Warunki pola niedyfuzyjnego
Nierównomiernie we wszystkich kierunkach rozchodzenie się dźwięku w pomieszczeniu lub jego części. Ma miejsce w przypadku gdy:
    • stosunek jakichkolwiek dwóch wymiarów z trzech jest większy od liczby trzy , lub
    • pochłanianie dźwięku przez powierzchnię pomieszczenia jest w wysokim stopniu nierównomiernie (np. betonowe ściany) lub
    • pochłanianie dźwięku jest bardzo duże.
Źródło: PN-EN ISO 11690-1:2000

Wkładki przeciwhałasowe
Ochronnik słuchu noszony w zewnętrznym przewodzie słuchowym albo w małżowinie usznej, zamykający wejście do zewnętrznego przewodu słuchowego. Źródło: PN-EN 352-2:2005

Wskaźnik redukcji dźwięku (R)
Wielkość określająca tłumienie przenoszenia, definiowana jako dziesięć logarytmów przy podstawie 10 ilorazu mocy akustycznej padającej na badany ustrój tłumiący i mocy akustycznej przenoszonej przez ten ustrój. Jest wyrażony w decybelach i zależy od częstotliwości. Źródło: PN-EN ISO 11690-1:2000

Współczynnik pochłaniania dźwięku (α)
Część energii akustycznej pochłoniętej wtedy, gdy fale dźwiękowe padają na powierzchnię. Zależy od częstotliwości. Źródło: PN-EN ISO 11690-1:2000

 

 

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także