Stan prawny

 

PRZEPISY PRAWA I ICH WYMOGI W ODNIESIENIU DO HAŁASU ULTRADŹWIĘKOWEGO W ŚRODOWISKU PRACY

Podstawowe obowiązki pracodawcy w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy określone zostały w Kodeksie pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1040) oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U 1997, nr 129, poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z tymi przepisami pracodawca ma obowiązek:

 • Dokonywać pomiarów wielkości charakteryzujących hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy i porównywać ich wyniki z wartościami progów działania i NDN. Tryb i częstotliwość wykonywania tych pomiarów reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166) Zgodnie z tym rozporządzeniem pomiary hałasu ultradźwiękowego powinny być wykonywane:
  • nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (wyniki badań i pomiarów przechowuje się przez okres 3 lat, licząc od daty ostatniego wpisu),
  • co najmniej raz w roku w przypadku gdy wyniki ostatnio wykonywanych pomiarów wielkości opisujących hałas ultradźwiękowy wykazały, że co najmniej jeden z nich przekracza 0,5 wartości NDN,
  • co najmniej raz na dwa lata gdy wyniki ostatnio wykonywanych pomiarów wielkości opisujących hałas ultradźwiękowy wykazały, że co najmniej jeden z nich przekracza 0,2 wartości NDN,
  • w każdym wypadku wprowadzenia zmian w wyposażeniu technicznym, procesie technologicznym lub w warunkach wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na zmianę poziomu emisji lub narażenia na hałas ultradźwiękowy.

Pomiarów hałasu nie przeprowadza się jeżeli wyniki dwóch ostatnio przeprowadzanych pomiarów wielkości opisujących hałas wykonywanych w odstępie 2 lat wykazały, że żaden z nich nie przekracza 0,2 wartości NDN. O wynikach pomiarów hałasu pracodawca ma obowiązek niezwłoczne poinformować pracowników. Na podstawie wyników badań i pomiarów pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (wzór rejestru określono w rozporządzeniu). Wyniki badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia pracodawca wpisuje na bieżąco do karty badań i pomiarów (jej wzór określono w ozporządzeniu). W przypadku likwidacji zakładu pracy, pracodawca niezwłocznie przekazuje rejestr oraz kartę właściwemu miejscowo państwowemu inspektorowi sanitarnemu, a w odniesieniu do jednostek, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 59), właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rejestry oraz karty przechowywane są przez okres 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu. Pracodawca wpisuje na bieżąco wyniki badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia do karty badań i pomiarów.

 • Oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.
 • Stosować środki profilaktyczne (techniczne i organizacyjne), będące następstwem oceny ryzyka zawodowego, w celu zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności:
  • likwidować zagrożenia u źródła powstawania
  • stosować nowe rozwiązania techniczne,
  • zastępować niebezpieczne procesy techniczne - bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi,
  • nadawać priorytet środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej.
 • Informować i szkolić pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Pracodawca ma również obowiązek kierowania pracownika na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne oraz pokrywania kosztów tych badań. Obowiązki te określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy Dz. U. 1996 nr 69 poz. 332, tekst jednolity Dz.U.2016 poz 2067).