Słowniczek

 

IREQ – izolacyjność cieplna odzieży wymagana do zachowania bilansu cieplnego organizmu przy określonych poziomach obciążenia fizjologicznego [PN-EN ISO 11079]

 

IREQmin – wymagana minimalna izolacyjność cieplna [PN-EN ISO 11079]

 

IREQneutral – wymagana neutralna izolacyjność cieplna odzieży [PN-EN ISO 11079]

 

Mikroklimat – warunki klimatyczne występujące lub wytworzone w niewielkiej określonej przestrzeni lub pomieszczeniu, przy czym wszystkie składowe, tj. temperatura, ruch powietrza, wilgotność oraz promieniowanie cieplne, decydują o gospodarce cieplnej organizmu i mają wpływ na wielkość i rodzaj reakcji przystosowawczych [Gwódź B. Człowiek w środowisku wielkoprzemysłowym i elementy ergonomii. W: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2001]

 

Mikroklimat gorący – warunki środowiska pracy określone za pomocą wskaźnika obciążenia termicznego WBGT [GUS Warunki pracy 2016 roku]

 

Mikroklimat zimny – warunki środowiska pracy określone za pomocą wskaźnika IREQ oraz twc [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy]

 

PMV (przewidywana średnia ocena) – wskaźnik umożliwiający określenie średniej wartości ocen dużej grupy osób na siedmiostopniowej skali odczuć termicznych, bazujący na bilansie wymiany ciepła organizmu człowieka [PN-EN ISO 7730]

PPD (przewidywany odsetek niezadowolonych) – wskaźnik, który określa ilościową prognozę odsetka osób niezadowolonych cieplnie tj. osób, które odbierają środowisko, jako zbyt chłodne lub zbyt ciepłe [PN-EN ISO 7730]

 

twc (temperatura chłodzenia ruchem powietrza) – temperatura określająca temperaturę otoczenia, przy której prędkość ruchu powietrza równa 4,2 km.h-1 powoduje taką samą siłę chłodzącą (odczucie) jak rzeczywiste warunki środowiska [PN-EN ISO 11079]

 

WBGT (wet bulb globe temperature) – wskaźnik do oceny obciążenia cieplnego w środowisku gorącym. Wiąże wyniki pomiarów dwóch wielkości pochodnych: temperatury wilgotnej naturalnej (tnw) i temperatury poczernionej kuli (tg), a w pewnych przypadkach również wyniki pomiaru wielkości podstawowej - temperatury powietrza (ta) (temperatury suchej) [PN-EN ISO 7243]

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Zobacz także