Deklaracja dostępności
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP-PIB)

 

 1. Deklaracja dostępności serwisu internetowego CIOP-PIB

  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego CIOP-PIB dostępnego pod głównym adresem ciop.pl.

  Oświadczenie to odnosi się także do wszystkich podserwisów dostępnych pod adresami: anc.pl, badaniacertyfikacyjne.pl, bezpieczenstwo.edu.pl, bhp.edu.pl, bhpmikrofirma.pl, bp.edu.pl, certyfikacja.pl, chorobyzawodowe.pl, ciop.waw.pl, czynniki.pl, drgania.pl, e-bhp.edu.pl, edukacja-bhp.pl, ergonomia.edu.pl, e-ryzyko.pl, e-wypadki.pl, halas.pl, i-protect.pl, konferencjabhp.pl, konferencjebhp.pl, kultbezp.ciop.pl, metodyaktywne.pl, mikrofirmabhp.pl, mlodzipracownicy.pl, nds.pl, ochronapracy.pl, ochrony.pl, op.edu.pl, oswietlenie.edu.pl, polae-m.pl, pomiar.pl, prewencja.pl, profilaktyka.edu.pl, psyres.pl, ryzyko.edu.pl, ryzykozawodowe.pl, stres.edu.pl, wypadki.edu.pl, wypadkiprzypracy.pl, wzorcowanie.pl, zapylenie.pl, zarzadzaniebhp.pl.


  • Data publikacji strony internetowej: 2014.03.01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.07.01


  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

   1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych i video.
   2. Zbyt niski kontrast niektórych elementów tekstowych i nietekstowych.
   3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
   4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
   5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
   6. Pliki PDF występują bez znaczników (tagów) struktury.
   7. Część zamieszczonych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
   8. Część grafik opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie spełnia wymogów minimalnego kontrastu dla osób niedowidzących oraz opisu alternatywnego. Zmiany są wprowadzane sukcesywnie dla starszych grafik.

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  Oświadczenie sporządzono dnia 22.03.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do Spraw Dostępności. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


  Koordynatorem do Spraw Dostępności w CIOP-PIB jest:


  Mirosław Flejmer
  tel.: (22) 623 36 96
  e-mail: mifle@ciop.pl


  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich
  https://bip.brpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

   

 2. Deklaracja dostępności - dostępność architektoniczna budynków CIOP-PIB

  ul. Czerniakowska 16, Warszawa – budynek A, siedziba główna CIOP-PIB:

  Teren wokół budynku, parking i wejście
  Do głównego wejścia prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Teren przed wejściem do budynku jest utwardzony.
  Przed wejściem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce to jest blisko głównego wejścia do budynku.
  Przy wejściu są schody i pochylnia dla osób niepełnosprawnych o kącie nachylenia 8%. Pierwsze drzwi wejściowe są uchylne, drugie drzwi są szklane i otwierają się automatycznie. Szklane drzwi mają kontrastowe pasy.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Recepcja
  Bezpośrednio przy wejściu znajduje się recepcja ze stanowiskiem informacyjnym.
  Dalsza część budynku
  Budynek jest budynkiem 8-kondygnacyjnym.
  Drzwi nie mają progów, a ich szerokość to co najmniej 90 cm.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczenia i napisy są powiększone i w kontrastowych kolorach. Poszczególne piętra są w budynku oznakowane różnymi kolorami, co ułatwia identyfikację kondygnacji.
  W budynku są trzy toalety dla osób z niepełnosprawnością, na paterze (poziom wejścia), na 2 piętrze (sale wykładowe), na 3 piętrze (sale konferencyjne, pokoje dyrekcji Instytutu).

  Windy
  Windy są dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością. Windą można wjechać na wszystkie kondygnacje.
  Windy są częściowo przystosowane dla osób niewidomych, m. in. jest informacja głosowa, klawisze opisane są w alfabecie Braille’a.


  ul. Czerniakowska 16, Warszawa – budynek B, laboratoria CIOP-PIB:

  Teren wokół budynku, parking i wejście
  Do głównego wejścia prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Teren przed wejściem głównym do budynku jest utwardzony.
  Przed budynkiem wyznaczone są 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca te są blisko głównego wejścia do budynku.
  Przy wejściu nie ma schodów. Wejście do budynku jest z poziomu terenu, bez barier architektonicznych.
  Przeszklone drzwi wejściowe są uchylne. Szklane drzwi mają kontrastowe pasy.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Recepcja
  Na wprost wejścia znajduje się recepcja ze stanowiskami informacyjnymi.
  Na fragmencie lada recepcji jest obniżona do poziomu 75 cm, co ułatwia obsługę osób, które poruszają się na wózku.

  Dalsza część budynku
  Budynek jest budynkiem 3-kondygnacyjnym.
  Drzwi w budynku nie mają progów, a ich szerokość to co najmniej 90 cm.
  W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a, nazwy i numeracja pomieszczeń są powiększone i w kontrastowych kolorach.
  Na każdej kondygnacji jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

  Windy
  Windy są dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnością.
  Windą można wjechać na wszystkie podstawowe kondygnacje. Dwie antresole dostępne są tylko z wykorzystaniem schodów, ale stanowią one dodatkową powierzchnię laboratoriów, które są dostępne z wykorzystaniem windy.
  Windy są częściowo przystosowane dla osób niewidomych – informacja głosowa, opis klawiszy w alfabecie Braille’a, brak kontrastowych kolorów we wnętrzu.

  ul. Wierzbowa 48, Łódź - Zakład Ochron Osobistych:

  Teren wokół budynku, parking i wejście
  Do głównego wejścia prowadzi bezpośrednia droga dojazdowa. Teren przed wejściem do budynku jest utwardzony.
  Przed wejściem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.
  Przy wejściu głównym nie ma schodów. Drzwi wejściowe są uchylne i przeszklone, drzwi mają kontrastowe pasy.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Recepcja
  Bezpośrednio przy wejściu znajduje się recepcja ze stanowiskiem informacyjnym.

  Dalsza część budynku
  Budynek główny jest budynkiem 3-kondygnacyjnym (budynek C), budynek biurowo-laboratoryjny jest budynkiem 4-kondygnacyjny (budynek A), budynek laboratoryjny jest budynkiem 3-kondygnacyjnym (budynek B).
  Wejście znajduje się w budynku C – budynek główny.
  W pobliżu recepcji znajduje się pomieszczenie wielofunkcyjne (sala konferencyjna), w którym mogą odbywać się spotkania z klientami z zapewnieniem dyskrecji. Klienci mogą w nim na osobności porozmawiać z naszymi pracownikami.
  Siedziba Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB powstawała w wyniku połączenia budynku biurowo-laboratoryjnego z dwoma budynkami pofabrycznymi, o różnej liczbie kondygnacji i różnej wysokości kondygnacji. To spowodowało, że tylko parter budynku głównego jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Drzwi nie mają progów, a ich szerokość to co najmniej 90 cm.
  W budynkach nie ma oznaczeń: w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych i powiększonych napisów.
  W budynku głównym, na parterze, jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

  Windy

  Na wyposażeniu budynków nie ma wind.

 3. Opis dostępności nieruchomości

  ul. Czerniakowska 16, Warszawa – budynek A, główna siedziba i budynek B, laboratoria badawcze:
  Obiekt zlokalizowany przy ul. Czerniakowskiej 16 składa się z dwóch budynków, oznaczonych jako A i B. Budynek A konstrukcyjnie połączony jest z budynkiem ZUS, i tworzy z nim jedną rozczłonkowaną bryłę. Budynek B jest nowym budynkiem wolnostojącym.
  Budynek A jest w pełni dostępny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  i posiada w szczególności: wejście do budynku z wykorzystaniem podjazdu, drzwi wejściowe uchylne i automatyczne, oznakowanie kondygnacji i pokoi ułatwiający użytkowanie przez osoby słabowidzące, odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych, windy, łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Budynek B jest w pełni dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
  i posiada w szczególności: wejście do budynku na poziomie terenu, oznakowanie ułatwiające użytkowanie przez osoby słabowidzące (kolorystyczne zróżnicowanie oznaczeń poszczególnych kondygnacji), odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych, windy, łazienki dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ul. Wierzbowa 48, Łódź - Zakład Ochron Osobistych:
  Obiekt zlokalizowany przy ul. ul. Wierzbowej 48 składa się z trzech budynków A, B i C, połączonych ze sobą funkcjonalnie. Siedziba Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB powstawała w wyniku połączenia budynku biurowo-laboratoryjnego z dwoma przebudowanymi budynkami pofabrycznymi, o różnej liczbie kondygnacji i różnej wysokości kondygnacji, co spowodowało, że tylko parter budynku głównego jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  Budynek główny jest w bardzo ograniczonym zakresie dostępny i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada w szczególności: wejście do budynku na poziomie terenu, odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych, na parterze łazienkę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 4. Aplikacje mobilne

  CIOP-PIB posiada aplikacje mobilne:

  Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej.