0
0
0
2
4
1
1
0
Podstawy prawne

 

PODSTAWY PRAWNE

 


Rozporządzenie z dnia 12.06.2018 r. wdrożyło do prawa krajowego postanowienia dyrektywy Komisji (UE) 2017/164 oraz częściowo dyrektywy 2017/2398/UE. W rozporządzeniu uwzględniono 13 wniosków (89 ÷ 101) skierowanych do ministra właściwego do spraw pracy przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN w latach 2014-2017. Ponadto w rozporządzeniu:

- zrezygnowano z podziału na część A „Substancje chemiczne” i Część B „Pyły” i wprowadzono jeden „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy”,

- wprowadzono oznaczenie „skóra” przy substancjach, które mogą być absorbowane przez skórę,

- dodano 15 nowych substancji chemicznych z wartościami NDS i dla niektórych z nich wartościami NDSCh,

- zmieniono wartości NDS dla 32 substancji chemicznych i dla niektórych z nich wartości NDSCh,

- zweryfikowano zapisy dotyczące 18 czynników pyłowych i ich wartości dopuszczalnych,

- wprowadzono w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części C. Mikroklimat, punkt nr 2. Mikroklimat zimny - zmiany zapisów zgodnych z normą PN-EN ISO 11079:2008 „Ergonomia środowiska termicznego - Wyznaczanie i interpretacja stresu termicznego wynikającego z ekspozycji na środowisko zimne z uwzględnieniem wymaganej izolacyjności cieplnej odzieży (IREQ) oraz wpływu wychłodzenia miejscowego”.

 

 

W rozporządzeniu z dnia 09.01.2020 uwzględniono 8 wniosków (102 ÷ 109) skierowanych do ministra właściwego do spraw pracy przez Międzyresortową Komisję ds. NDS i NDN w latach 2017-2018. W rozporządzeniu dla 17 substancji chemicznych wprowadzono zmianę wartości NDS i dla niektórych z nich wartości chwilowej NDSCh lub wprowadzono dodatkowe określenia zgodne z dyrektywami: 2017/2398, 2019/130, 2019/983 oraz dodano normatywy dla 10 nowych substancji (chinolina, cisplatyna, N-hydroksymocznik, bromian(V) potasu, 3,3-dimetylobenzydyna i jej sole, fenoloftaleina, etopozyd, fluorouracyl, 2-nitroanizol oraz N-nitrozodimetyloamina).

 

 

Rozporządzenie z dnia 18.02.2021 r. opracowano w związku z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego przepisów zawartych w: dyrektywie 2019/130/UE (spaliny emitowane z silników Diesla, termin transpozycji 21.02.2021 r.), dyrektywy 2019/1831 (3-metylobutan-1-ol, trichlorek fosforylu, 4-aminotoluen, termin transpozycji 20.05.2021 r.) oraz uwzgledniający wnioski Komisji skierowane do ministra właściwego ds. pracy w latach 2019-2020 (zmiana wartości dopuszczalnych dla 6 substancji, dodanie 4 nowych substancji , zmiana w załączniku nr 2 dla szkodliwego czynnika fizycznego - mikroklimatu gorącego).