Zagrożenia chemiczne, pyłowe i biologiczne, poważne awarie przemysłowe 

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2014 - 2016, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Ocena ryzyka w miejscach pracy zagrożonych atmosferą wybuchową w wyniku emisji nanomateriałów – zalecenia

dr inż. Wojciech Domański, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr: 2.Z.03 Badanie właściwości  wybuchowych pyłów nanomateriałów

 

Wpływ nanocząstek tlenków metali na aktywność modelowych błon biologicznych

dr inż. Dorota Kondej, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr: 2.Z.07  Badanie wpływu nanocząstek metali na aktywność membran biomimetycznych

 

Zagrożenia zawodowe rąk pracowników zakładów przemysłu meblowego. Materiały informacyjne

mgr inż. Joanna Kurpiewska, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zadanie nr: 2.Z.32  Modelowy program profilaktyki kontaktowych chorób skóry i urazów rąk dla zakładów przemysłu meblowego

 

Oddziaływanie związków chemicznych na starzejące się komórki (materiały informacyjne)
Autorzy: dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska, dr Jolanta Skowroń, dr Lidia Zapór
2016 r.

 

Projekt nr: I.P.07  Ocena toksyczności w badaniach in vitro wybranych związków chemicznych na starzejących się komórkach

 

Nanotechnologie w przemyśle ceramicznym - potencjalne zagrożenia zasady bezpiecznej pracy (materiały informacyjne)
Autorzy: dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska, dr Jolanta Skowroń, dr Lidia Zapór
2016 r.

 

Projekt nr: II.P.01  Ocena metodami  in vitro potencjalnych odległych efektów narażenia na wybrane nanomateriały ceramiczne

 

Strategia badania rozprzestrzeniania się nanoobiektów oraz ich aglomeratów i agregatów (NOAA) w środowisku pracy

dr inż. Elżbieta Jankowska, mgr inż. Tomasz Jankowski, CIOP-PIB
2016 r.

Ocena i kontrola ryzyka w odniesieniu do narażenia na nanoobiekty oraz ich aglomeraty i agregaty (NOAA) – zalecenia

dr inż. Elżbieta Jankowska, mgr inż. Piotr Sobiech, mgr inż. Beata Kaczorowska, mgr inż. Tomasz Jankowski, CIOP-PIB
2017 r.

Profilaktyka techniczna rozprzestrzeniania się nanoobiektów oraz ich aglomeratów i agregatów (NOAA) w środowisku pracy – zalecenia

dr inż. Elżbieta Jankowska, mgr inż. Tomasz Jankowski, mgr inż. Piotr Sobiech, CIOP-PIB, dr inż. Wojciech Zatorski
2016 r.

 

Projekt nr: II.P.02  Badanie procesu rozprzestrzeniania się nanoobiektów w powietrzu pomieszczeń pracy

 

 

 

 

 

 

Ocena stosowania instalacji wentylacji podczas obróbki nanomateriałów - Zalecenia

mgr inż. Tomasz Jankowski, CIOP-PIB
2016 r.

 

Projekt nr: II.P.03  Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w otoczeniu źródła emisji związanego z obróbką nanomateriałów

 

Identyfikowanie grup ryzyka związanego z narażeniem na wytypowane substancje rakotwórcze (materiały informacyjne)
Autorzy: dr Joanna Kowalska, dr inż. Anna Jeżewska

2016 r.

 

Projekt nr: II.P.04  Identyfikowanie grup ryzyka związanego z narażeniem na wytypowane substancje rakotwórcze

 

Zalecenia do oceny i ograniczania  ryzyka zawodowego dla pracujących w narażeniu  na biopaliwa II generacji

Autorzy: dr Jolanta Skowroń, dr Lidia Zapór, dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska
2016 r.

Bezpieczne warunki produkcji i stosowania biopaliw II generacji produkowanych w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych
Autorzy: dr Jolanta Skowroń, dr Lidia Zapór, dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska

W publikacji zebrano informacje opracowane na podstawie przeglądu piśmiennictwa światowego z ostatnich lat na temat produkcji i stosowania biopaliw jako działania proekologicznego. Zdefiniowano biopaliwa oraz wady i zalety ich stosowania. Omówiono zagrożenia dla zdrowia człowieka związane z ich produkcją i stosowaniem oraz działania i środki służące ograniczeniu do minimum narażenia na niebezpieczne substancje stosowane do ich produkcji, które należy przedsięwziąć. Publikacja jest przeznaczona dla producentów i użytkowników biopaliw ze szczególnym uwzględnieniem rolników indywidualnych.

 

Projekt nr: II.P.05  Ocena metodami in vitro szkodliwego działania biopaliwa II generacji otrzymanego w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych

 

 Zagrożenia ultradrobnymi cząstkami stałych frakcji spalin biodiesla (materiały informacyjne)
 Autor: Małgorzata Szewczyńska
2016 r.

 

Projekt nr: II.P.06  Badanie rozkładu stężeń substancji rakotwórczych we frakcjach cząstek drobnych emitowanych podczas eksploatacji pojazdów samochodowych

 

 Ocena i ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na kwas siarkowy (VI) (materiały informacyjne)
 Autor: Małgorzata Szewczyńska
2016 r.

 

Projekt nr: II.P.07  Badanie zawartości frakcji torakalnej we wdychalnej frakcji aerozolu ciekłego w środowisku pracy na przykładzie kwasu siarkowego

 

Wytyczne dotyczące bezpiecznej produkcji nanokompozytów polimerowych (materiały informacyjne)
Autorzy: Piotr Sobiech (pisob@ciop.pl) Kamila Sałasińska (kasal@ciop.pl), CIOP-PIB

2016 r.

 

Projekt nr: III.P.01  Opracowanie metod otrzymywania ogniobezpiecznych nanokompozytów polimerowych z uwzględnieniem bezhalogenowych związków zmniejszających palność tworzyw sztucznych