Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Wykaz Projektów
Streszczenie

Technologia konfigurowalnych robotów współpracujących

Streszczenie projektu:

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Przedsięwzięcie „Premia na Horyzoncie 2”

 

„Technologia konfigurowalnych robotów współpracujących”

 

Dofinasowanie: 

162 746 zł   

Całkowita wartość:  

162 746 zł   

Termin realizacji: 

1.03.2021 - 31.12.2024

 

Opis projektu:

 

W związku z realizacją projektu „Technologia konfigurowalnych robotów współpracujących” (CONfigurable CollaborativE Robot Technologies - CONCERT) Instytut otrzymał środki finansowe przeznaczone na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń na podstawie umowy nr 507274/PnH2/2021 z dnia 1.03.2021 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji
i Nauki a CIOP-PIB. Umowa określa warunki realizacji, finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia pn. „Premia na Horyzoncie 2”.

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej technologii z zakresu robotyki, tj. konfigurowalnych robotów współpracujących, stosowanych przy wykonywaniu zadań w zmiennych warunkach pracy. Projekt zakłada przejście od obecnych robotów współpracujących ogólnego przeznaczenia o mniejszej mocy do nowej generacji platform współpracujących, które będą współpracowały z ludźmi przy wykonywaniu - z zachowaniem zasad BHP - zadań wymagających zaangażowania dużej siły, wykazując się jednocześnie szybką zdolnością adaptacji do zmieniającego się środowiska pracy i natury zadań. Opracowane w ramach projektu rozwiązania technologiczne zostaną przetestowane w sektorze budowlanym. Koordynatorem projektu jest Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, a konsorcjum liczy 6 członków z 4 krajów.Okres realizacji: 01.03.2021 – 31.12.2024