Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Wykaz Projektów
Streszczenie

Program wieloletni pn. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY” - V ETAP

Streszczenie projektu:

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

 

Program wieloletni pn. „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY” - V ETAP:

 

Część A: Funkcja 14. Rynek pracy, Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy, Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy oraz współpraca międzynarodowa, Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

Część B: Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka, Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom, Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R, Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych

 

Dofinasowanie:

Część A – 65 000 000 zł

Część B – 36 500 000 zł

Całkowita wartość:

Część A – 65 000 000 zł

Część B – 36 500 000 zł

Termin realizacji:

1.01.2020 – 31.12.2022

 

Opis programu:

 

W 2020 r. rozpoczęto realizację V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa
i warunków pracy” ustanowionego na lata 2020-2022 Uchwałą Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia
13 sierpnia 2019 r.

Celem głównym Programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych
w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Tematyka ustalona w V etapie programu wieloletniego jest realizowana w ramach 2 części:

A – Programu realizacji zadań w zakresie służb państwowych oraz B – Programu realizacji projektów
w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Zadania w zakresie służb państwowych realizowane są na podstawie umowy nr UM-2/DPR/PD/2020/02
 z dnia 18.02.2020 r. zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii) a Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

Projekty w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych realizowane są na podstawie umowy nr DWP/PBiWP/V/2020 z dnia 16.10.2020 r. zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym.

 

Szczegółowe informacje nt. programu wieloletniego znajdują się na stronie www.ciop.pl w zakładce: PROGRAM WIELOLETNI V ETAP (2020-2022)Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022