Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Wykaz Projektów
Streszczenie

Intensywny chów drobiu – identyfikacja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym i ich wpływ na zdrowie człowieka

Streszczenie projektu:

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Konkurs Narodowego Centrum Nauki pn. „OPUS 18” na projekty badawcze, przeznaczony
dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej

 

„Intensywny chów drobiu – identyfikacja zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym
 i ich wpływ na zdrowie człowieka”

 

Dofinasowanie: 

2 815 560 zł (w tym CIOP-PIB: 315 216 zł)

Całkowita wartość:  

2 815 560 zł (w tym CIOP-PIB: 315 216 zł) 

Termin realizacji: 

28.07.2020 - 27.07.2023

 

Opis projektu:

 

Celem projektu jest zidentyfikowanie zagrożeń związanych z intensywną hodowlą drobiu i ocena ich wpływu na zdrowie pracowników i mieszkańców oraz środowisko, w tym:

  • ocena narażenia pracowników ferm drobiu na czynniki chemiczne/mikrobiologiczne
    i opracowanie wytycznych ochrony zdrowia,
  • ocena narażenia ludności mieszkającej w otoczeniu ferm na czynniki chemiczne/mikrobiologiczne obecne w powietrzu, wodzie i glebie wraz z badaniami epidemiologicznymi,
  • ekotoksykologiczna ocena zmian środowiska glebowego i wodnego wokół ferm drobiu, w tym lekooporność, zmiany w składzie mikrobiomu, wpływ na składniki odżywcze,
  • ocena zmian zachodzących w roślinach pod wpływem nawożenia obornikiem pochodzącym
    z intensywnego chowu drobiu,
  • modelowanie dystrybucji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Nauki nr UMO-2019/35/B/NZ7/04394 z dnia 28.07.2020 r. Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Gdański Uniwersytet Medyczny (Lider projektu), Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.Okres realizacji: 28.07.2020 – 27.07.2023