Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Streszczenie

Stworzenie spersonalizowanych modeli prognostycznych mających na celu poprawę zdrowia i powrót do pracy osób po przerwie spowodowanej dolegliwościami bólowymi części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa

Streszczenie projektu:

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Działania wspomagające uczestnictwo w europejskim programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”

 

„Stworzenie spersonalizowanych modeli prognostycznych mających na celu poprawę zdrowia
i powrót do pracy osób po przerwie spowodowanej dolegliwościami bólowymi
części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa”

 

Dofinasowanie:  

90 165 zł  

Całkowita wartość:  

90 165 zł 

Termin realizacji:  

29.06.2018 - 31.12.2022

 

Opis projektu:

 

W związku z realizacją projektu „Stworzenie spersonalizowanych modeli prognostycznych mających na celu poprawę zdrowia i powrót do pracy osób po przerwie spowodowanej dolegliwościami bólowymi części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa” (Personalised Prognostic Models to Improve Well-being and Return to Work After Neck and Low Back Pain - Back-UP) Instytut otrzymał środki finansowe przeznaczone na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń na podstawie umowy
nr 402703/PnH/2018 z dnia 29.06.2018 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego a CIOP-PIB. Umowa określa warunki realizacji, finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nr 402703/PnH/2018 z dnia 10.05.2018 r. na działania wspomagające uczestnictwo Jednostki
w europejskim programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Celem projektu Back-UP jest stworzenie platformy oprogramowania będącej wsparciem dla lekarzy
w opracowywaniu spersonalizowanego planu terapeutycznego pacjenta w zakresie dolegliwości szyi
i pleców. Platforma Back-UP w oparciu o zgromadzone informacje będzie umożliwiać zarządzanie danymi pacjenta z różnych specjalizacji klinicznych i źródeł danych, a także pozwoli na oszacowanie prawdopodobieństwa poprawy zdrowia oraz ryzyka nawrotów dolegliwości. Informacje zwrotne od pacjenta pozwolą lekarzom monitorować stan badanego i reagować niemal w czasie rzeczywistym na jego zmiany, które mogą prognozować pogorszenie się stanu zdrowia pacjenta. W ten sposób możliwe będzie zapobieganie nawrotowi choroby. Koordynatorem projektu jest Instituto de Biomecánica de Valencia, a konsorcjum liczy 12 partnerów z 9 krajów UE.Okres realizacji: 29.06.2018 – 31.12.2022