Zadania finansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Streszczenie

Integracja struktur badawczych na rzecz europejskiej wiedzy o rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu

Streszczenie projektu:

 

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Działania wspomagające uczestnictwo w europejskim programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”

 

„Integracja struktur badawczych na rzecz europejskiej wiedzy o rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu”

 

Dofinasowanie:  

95 748 zł  

Całkowita wartość:  

95 748 zł 

Termin realizacji:  

15.12.2017 - 31.12.2022

 

Opis projektu:

 

W związku z realizacją projektu „Integracja struktur badawczych na rzecz europejskiej wiedzy o rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu” (Integrating Research Infrastructure for European expertise on Inclusive Growth from data to policy - InGRID-2) Instytut otrzymał środki finansowe przeznaczone na finansowanie kosztów dodatków do wynagrodzeń na podstawie umowy nr 386380/PnH/2017 z dnia 15.12.2017 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a CIOP-PIB. Umowa określa warunki realizacji, finansowania i rozliczania środków finansowych przyznanych decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 386380/PnH/2017 z dnia 4.12.2017 r. na działania wspomagające uczestnictwo Jednostki w europejskim programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”.

Celem projektu InGRID-2 jest zapewnienie głębszej integracji infrastruktur badawczych w obszarze nauk społecznych dotyczących: ubóstwa, warunków życia, polityki społecznej, a także warunków pracy, wrażliwości i polityki pracy. W ramach projektu zostanie zapewniony ponadnarodowy i wirtualny dostęp do infrastruktur badawczych, wymiana wiedzy i poglądów na temat innowacyjności, udoskonalenie wykorzystania systemów zbierania danych. Projekt koncentruje się na a) zintegrowanych
i zharmonizowanych danych, b) powiązaniach między polityką a praktyką oraz c) narzędziach do opracowywania wskaźników. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet w Leuven, a konsorcjum liczy
19 partnerów z 13 krajów UE.Okres realizacji: 15.12.2017 – 31.12.2022