PODSTAWOWE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W ZAKŁADZIE PRACY

 

Autor: dr Anna Ławniczek-Wałczyk Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Kontakt: anlaw@ciop.pl
Źródło: Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2020, nr 7, s.4-7

 

W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2, pracodawcy zmuszeni są do podjęcia szczególnych kroków, mających na celu zarówno utrzymanie ciągłości pracy w zakładzie, jak i zapewnianie właściwej ochrony zdrowia pracowników. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dotyczące wysyłania pracowników na pracę zdalną podczas epidemii (jeżeli pozwala na to specyfika pracy), zostały potraktowane bardzo sumiennie przez większość pracodawców [1]. Według badań kwestionariuszowych, opublikowanych przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor (badanie przeprowadzone przez 4P na reprezentatywnej próbie 1010 Polaków w wieku 18-75 lat, w dniach 25-27 marca 2020 r.), prawie 33% pracowników wykonywało swoje obowiązki całkowicie lub częściowo zdalnie [2].

 

Ze względu na charakter pracy ponad połowa Polaków nie mogła jednak wykonywać swoich obowiązków zawodowych w domu. Badania wskazują też, że 15% pracodawców nie zezwoliło na wykonywanie pracy zdalnej.

Zdecydowana większość pracujących w domu ankietowanych (ponad 80%) była zadowolona z możliwości pracy w domu, jednak dla prawie co 4. respondenta praca zdalna była bardzo uciążliwa. Praca w domu była źle oceniana przede wszystkim z powodu braku odpowiedniego sprzętu i niższą produktywność, spowodowaną przede wszystkim problemami ze skupieniem, sprawowaniem opieki nad dziećmi i innymi osobami pozostającym pod opieką.

Stąd, po ogłoszeniu decyzji o tzw. odmrażaniu gospodarki coraz więcej pracowników i pracodawców decyduje się na powrót do pracy w siedzibach firm. Jednakże te nadzwyczajne okoliczności wymagają od pracodawców podjęcia szeregu środków profilaktycznych i organizacyjnych, aby zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. Należy pamiętać, że zgodnie z artykułem 207 § 2 Kp. pracodawca zobowiązany jest do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy [3]. Oznacza to konieczność podejmowania działań zmierzających do ochrony pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Według zaleceń EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work), OSHA (U.S. Government's Occupational Safety and Health Administration), WHO (World Health Organization) i polskiego Ministerstwa Zdrowia, do podstawowych działań profilaktycznych, które każdy pracodawca może przedsięwziąć w celu zmniejszenia ryzyka narażenia swoich pracowników na SARS-CoV-2 zalicza się środki dystansowania społecznego, reżim sanitarny i oświatę zdrowotną [4] (rys. 1).

 

Rys. 1. Podstawowe środki ograniczające rozprzestrzenianie się koronawirusa w zakładach pracy

 

W celu zminimalizowania ryzyka narażenia pracowników/klientów/kontrahentów na koronawirusa i jego rozprzestrzenianie się w przedsiębiorstwie, bardzo ważne jest opracowanie i wdrożenie w planów higieny oraz procedur postępowania w przypadku wykrycia osoby wykazującej symptomy zarażenia COVID-19.

Należy pamiętać, że informacje zawarte w artykule nie obejmują środowiska opieki zdrowotnej, w stosunku do którego dostępne są oddzielne zalecenia (np. ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC, WHO, CDC - US Centers for Disease Control and Prevention). Szczegółowe wytyczne, dotyczące konkretnych sektorów gospodarki, można znaleźć na stronie EU- -OSHA i Ministerstwa Rozwoju [5].

 

 

___________________________________

 

[1]  Ministerstwo Zdrowia. Tymczasowe zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 z dnia 26.03.2020r. [dostęp: 2020-03-28], https://www.gov.pl/web/zdrowie/tymczasowe-zalecenia-dla-pracodawcow-w-zwiazku-z-koronawirusem-sars-cov-2.

[2]  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor). Badanie ankietowe przeprowadzone przez 4P omnibus CAWI, w dniach 25-27 marca 2020 r. [dostęp: 202005-14], https://media.bik.pl/informacje-prasowe/att/1591258.

[3]  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320).

[4]  EU-OSHA. COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting workers. EU guidance for a safe return to the workplace. European Guides. [dostęp: 2020-05-14], https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view oraz OSHA. Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19. [dostęp: 2020-05-14], https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf oraz World Health Organization (WHO). Getting your workplace ready for COVID-19. 13 March 2020. [dostęp: 2020-04-26]
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf.

[5]  Wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla branż. [dostęp: 2020-05-10], https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz.