Informacyjna KAMPANIA społeczna 2020 AKTYWNI W PRACY

 

 
Do poczytania

 

 • „Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą – promocja aktywności fizycznej w miejscu pracy (1)”

  Autor: Marzena Malińska
  W artykule opisano problem dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą oraz przedstawiono zalecenia dotyczące profilaktyki tych dolegliwości w zakresie aktywności fizycznej. Zaprezentowano również programy promujące aktywność fizyczną w miejscu pracy oraz omówiono ich skuteczność.
  Przeczytaj cały artykuł.


 • „Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych związanych z wykonywaną pracą - przykłady ćwiczeń fizycznych (2)”

  Autorzy: Marzena Malińska, Mirosław Smirnow
  W artykule podjęto kontynuację tematyki poruszonej we wcześniejszej publikacji („BP” nr 3/2014) dotyczącej profilaktyki dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w zakresie prowadzonych w miejscu pracy działań promujących aktywność fizyczną. Omówiono korzyści wynikające z podejmowania aktywności fizycznej, doniesienia dotyczące wysiłku fizycznego w pracy zawodowej oraz wskazówki i zalecenia dotyczące podejmowania takiej aktywności. Szczególną uwagę zwrócono na stronę praktyczną - możliwą do podejmowania na poziomie indywidualnym. W tym celu przedstawiono tygodniowy plan treningowy oraz przykłady prostych ćwiczeń fizycznych możliwych do wykonania w miejscu pracy.
  Przeczytaj cały artykuł.


 • „Skuteczność interwencji promującej aktywność fizyczną w miejscu pracy wśród pracowników starszych”

  Autorzy: Marzena Malińska, Joanna Bugajska
  Aktywność fizyczna jest ważnym czynnikiem mającym znaczenie dla poprawy i utrzymania dobrego stanu zdrowia, szczególnie w wśród osób starszych. W artykule przedstawiono ocenę skuteczności 3-miesięcznej interwencji promującej aktywność fizyczną w miejscu pracy. Szczególną uwagę zwrócono na jej wpływ na aktywność fizyczną i ogólną wydolność fizyczną, wybrane wskaźniki antropometryczne oraz występowanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych wśród pracowników 50+.
  Przeczytaj cały artykuł.


 • „Aktywność fizyczna wybranych grup zawodowych. Podobieństwa i różnice w podejściu do problematyki aktywności fizycznej pracownika korporacji, pracownika służby zdrowia oraz nauczyciela”

  Autor: Justyna Jasik
  W artykule przedstawiono (na podstawie przeprowadzonych badań) podobieństwa i różnice w podejściu do problematyki aktywności fizycznej pracownika korporacji, pracownika służby zdrowia oraz nauczyciela.
  Przeczytaj cały artykuł.

 • „Promocja zdrowia w zakładzie pracy: wsparcie dla zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników”

  Redakcja naukowa: Krzysztof Puchalski, Elżbieta Korzeniowska
  Książka powstała w związku z realizacją Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (NPZ, 2016). W książce podjęta jest próba łączenia tych różnych perspektyw w ramach koncepcji promocji zdrowia w pracy. Mogą z niej korzystać wszystkie działy i profesje zajmujące się zdrowiem w przedsiębiorstwie, a jednocześnie może być ona świetną płaszczyzną integracji tych działań. Chociaż promocja zdrowia kładzie akcent na zdrowie i główne jego uwarunkowania, to jednocześnie wpisuje je w społeczny i biznesowy kontekst funkcjonowania firmy. Publikacja kierowana jest głównie do kadry menedżerskiej średnich i dużych zakładów pracy (przedsiębiorstw zróżnicowanych branż, także instytucji publicznych) oraz do osób odpowiedzialnych za zarządzanie sprawami szeroko pojętego zdrowia personelu, jak również do reprezentantów organizacji pracowniczych, członków społecznej inspekcji pracy, zakładowych komisji socjalnych, komisji ds. bezpieczeństwa pracy i innych, dla których ważna jest ta problematyka. Jej adresatami są też osoby spoza zakładów pracy, ale związane ze zdrowiem pracujących, m.in. reprezentanci służby medycyny pracy oraz instytucji oferujących pracodawcom usługi prozdrowotne dla personelu (np. programy sportowe, dietetyczne, ubezpieczenia zdrowotne).
  Przeczytaj cały artykuł.


 • „Co firmy powinny wiedzieć, by skutecznie promować zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną pracowników?

  Raport został przygotowany w oparciu o wyniki badania ilościowego, zrealizowanego metodą
  wywiadów osobistych (CA PI) w październiku-grudniu 2018 r. na reprezentatywnej próbie 1000 osób zatrudnionych w firmach liczących powyżej 50 pracowników. Zakłady te charakteryzowały się zróżnicowanym zakresem działalności i rozlokowaniem na terenie całego kraju. Badanie oraz raport z jego wyników zostały wykonane w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczenia występowania nadwagi i otyłości przez: działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Projekt ten koordynuje Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (KCPZwMP) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.
  Przeczytaj cały artykuł.


 • „Jak zakład pracy może zadbać o kondycję fizyczną personelu? Rekomendacje ekspertów”

  Opracowanie przygotowane w ramach realizacji I Celu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 pt. „Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.” Wykonawca: Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Zadanie 1.4.4: Działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy.
  Przeczytaj cały artykuł.

 • „Miejsce aktywności fizycznej wśród czynników wpływających na zdrowie”

  Autor: Tomasz Michalski
  Celem opracowania jest zaakcentowanie roli aktywności fizycznej wśród czynników wpływających na sytuację zdrowotną ludności. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono rozumienie pojęcia zdrowia, w drugiej pokrótce omówiono cztery grupy czynników wpływających na sytuację zdrowotną (styl życia, środowisko geograficzne, biologie organizmu, system opieki medycznej), w trzeciej skupiono się na omówieniu roli aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia.
  Przeczytaj cały artykuł.

 • „Zdrowy styl życia jako kapitał XXI wieku”

  Praca zbiorowa pod redakcją: Artura Borcucha, Moniki Knefel, Anny Krzysztofek
  Zdrowie należy do tych wartości, które w sposób szczególny skorelowane są z jakością życia
  człowieka. Naukowcy są zgodni, że codzienne wybory, zachowania i nawyki składające się na styl życia człowieka najsilniej wpływają na stan zdrowia. Stawiając tezę, iż zdrowy styl życia jest kapitałem XXI wieku, zaproszono osoby reprezentujące różne środowiska – akademickie, lekarskie, profesjonalnie zajmujące się problematyką zdrowego stylu życia – do włączenia się w realizowany projekt badawczy pt.: „Aktywność fizyczna a zdrowie Polaków”. Wymiernym efektem tego projektu jest niniejsza monografia naukowa.
  Zaproszeni autorzy zaprezentowali wyniki badań związanych m.in. z rekreacyjną aktywnością fizyczną mieszkańców Wrocławia, afatycznym zaburzeniem mowy, prozdrowotnymi zachowaniami Polaków, stosowaniem zbilansowanej diety kobiet w ciąży, żywnością ekologiczną czy rolą ziół w diecie człowieka.
  Przeczytaj cały tekst.


 • „Aktywność fizyczna jako kluczowy element zdrowego stylu życia”

  Autor: Wisława Ostręga
  W opracowaniu omówiono m.in. zdrowy styl życia i aktywność fizyczną, pomiar aktywności fizycznej, aktywność fizyczna w młodym wieku, formy aktywności fizycznej, trening zdrowotny oraz scenariusze zajęć sportowych.
  Przeczytaj cały artykuł.

 • „MultiSport Index 2019. Aktywnie po zdrowie”. Raport z II edycja badania aktywności fizycznej oraz sportowej Polaków.

  Druga edycja badania MultiSport Index prezentuje informacje o poziomie aktywności fizycznej Polaków (rozumianej jako wysiłek podejmowany minimum raz w miesiącu) oraz aktywności sportowej (regularny wysiłek fizyczny podejmowany minimum raz w tygodniu, z którego wyłączono czynności rekreacyjne, takie jak jazda na rowerze w celach transportowych czy spacery), najpopularniejszych dyscyplinach oraz motywacjach Polaków. Raport z badania zawiera również szczegółowe informacje na temat czterech typów osób aktywnych, a także publikowaną po raz pierwszy segmentację aktywnych fizycznie seniorów (na potrzeby badania rozszerzono grupę seniorów o osoby dorosłe, które skończyły 55. rok życia i wchodzą w okres ostatnich lat aktywności zawodowej).
  Przeczytaj cały artykuł.


 
Aktualności KAMPANII

 

Od maja ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. "Aktywni w pracy" dotycząca promowania aktywności fizycznej osób pracujących, 
maj - grudzień 2020 r.