Informacyjna KAMPANIA społeczna 2020 AKTYWNI W PRACY

 

 
ZALECENIE RADY

 

ZALECENIE RADY

w sprawie propagowania we wszystkich sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej

(2013/C 354/01) (Dz.U.UE C z dnia 4 grudnia 2013 r.)

 

 

  1. Korzyści płynące z aktywności fizycznej, w tym z regularnych zajęć sportowych i ruchu przez całe życie, są ogromne. Obejmują zmniejszone ryzyko chorób układu krążenia, oraz niektórych nowotworów i cukrzycy, poprawę stanu układu mięśniowo-szkieletowego i lepszą kontrolę masy ciała, jak również pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i procesy poznawcze. Aktywność fizyczna, zgodnie z zaleceniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jest istotna dla wszystkich grup wiekowych i ma szczególne znaczenie dla dzieci, ludności w wieku produkcyjnym i osób starszych.

 

  1. Aktywność fizyczna jest warunkiem wstępnym zdrowego trybu życia i dobrego stanu zdrowia pracowników, przyczynia się do osiągnięcia głównych celów określonych w strategii "Europa 2020", zwłaszcza w odniesieniu do wzrostu gospodarczego, wydajności i zdrowia.

 

  1. Choć wysiłki na rzecz propagowania prozdrowotnej aktywności fizycznej (HEPA) zostały zintensyfikowane przez organy publiczne w niektórych państwach członkowskich w ciągu ostatnich lat, odsetek osób nieaktywnych fizycznie w Unii pozostaje niedopuszczalnie wysoki. Większość Europejczyków nie podejmuje wystarczającej aktywności fizycznej: 60 % osób nigdy nie uprawia sportu ani nie wykonuje ćwiczeń ruchowych lub też robi to rzadko. Brak aktywności fizycznej w czasie wolnym jest częstszy u członków niższych grup społeczno-ekonomicznych. Obecnie nie istnieją żadne przesłanki świadczące o tym, że te negatywne tendencje ulegają odwróceniu w Unii jako całości.

 

  1. Brak wystarczającej aktywności fizycznej został uznany za główny czynnik ryzyka przedwczesnych zgonów i chorób w państwach o wysokim dochodzie na całym świecie - powoduje on około 1 mln zgonów rocznie w samym regionie europejskim WHO. Negatywne skutki braku aktywności fizycznej w Unii są dobrze udokumentowane, podobnie jak istotne bezpośrednie i pośrednie koszty gospodarcze wynikające z braku aktywności fizycznej i z wiążących się z nim problemów zdrowotnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę szybkie starzenie się większości europejskich społeczeństw.

 

  1. Najnowsze badania wskazują, że siedzący tryb życia może być czynnikiem ryzyka dla stanu zdrowia, niezależnie od wpływu aktywności fizycznej. W Unii należy uwzględnić te doniesienia podczas rozważań dotyczących dalszych działań w tym obszarze.

 

  1. Jeśli chodzi o poziom aktywności fizycznej, istnieją ogromne rozbieżności między państwami członkowskimi. Podczas gdy niektóre poczyniły znaczące postępy w zakresie zwiększenia odsetka obywateli, którzy osiągają minimalny poziom zalecanej aktywności fizycznej, w wielu innych państwach nie odnotowuje się postępów, a wręcz pewien regres. Prowadzona polityka jak dotąd nie miała decydującego wpływu na zwiększenie poziomów aktywności fizycznej w Unii jako całości. Przy opracowywaniu i realizacji polityki w dziedzinie prozdrowotnej aktywności fizycznej można posłużyć się doświadczeniami ze stosowania skutecznych środków w tej dziedzinie.

 

  1. Wychowanie fizyczne w szkole mogłoby być skutecznym narzędziem służącym zwiększaniu świadomości tego, jak istotna jest prozdrowotna aktywność fizyczna, a w szkołach można łatwo i skutecznie wdrażać działania w tej dziedzinie.

 

 

Przeczytaj cały dokument: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/propagowanie-we-wszystkich-sektorach-prozdrowotnej-aktywnosci-fizycznej-68375605

 

 

II nagroda w 14. edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Praca a czas wolny”
(autor: Małgorzata Komorowska)

 

 
Aktualności KAMPANII

 

Od maja ruszyła nowa informacyjna kampania społeczna CIOP-PIB pn. "Aktywni w pracy" dotycząca promowania aktywności fizycznej osób pracujących, 
maj - grudzień 2020 r.