Nauczanie BHP

 

System edukacji narodowej

W krajach Unii Europejskiej wiedza z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy, ergonomii ma swoje znaczące miejsce w standardach programowych szkół i uczelni. W Polsce Kodeks pracy nakłada na Ministra Edukacji Narodowej obowiązek zadbania o obecności problematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy w programach nauczania:

art. 2372: "Minister Edukacji Narodowej jest obowiązany zapewnić uwzględnianie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w programach nauczania w szkołach, po uzgodnieniu zakresu tej problematyki z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej".

 

Treści nauczania dla poszczególnych kierunków studiów określa Rada Główna Szkolnictwa Wyższego uchwalając dla nich minima programowe. Minima programowe są publikowane w Dzienniku Urzędowym MEN.

 

Dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych podstawy nauczania przygotowane przez komisje programowe zatwierdzane są przez Ministra Edukacji Narodowej. W nich znajduje się zapis o obowiązku nauczania tej problematyki.

 

Kadra kierownicza szkół i uczelni, kadra nauczająca, uczniowie i studenci są też obowiązani do odbywania szkoleń wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ.U. 2004 nr 180 poz. 1860) ze zm.