Wymagania przepisów polskich

 

Wymagania przepisów polskich

W Polsce kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych regulowane są rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z 1995. Rozporządzenie to nie uwzględnia postępu technologicznego oraz nowych wymagań przepisów dotyczących m.in. klasyfikacji substancji niebezpiecznych zgodnie z Rozporządzeniem CLP. Dlatego istnieje pilna potrzeba jego nowelizacji.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19950370181