Implementacja w krajach członkowskich

 

Implementacja w krajach członkowskich

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE została transponowana do prawodawstwa poszczególnych krajów członkowskich w różny sposób. Państwa zastosowały własne podejście, co ma odzwierciedlenie nawet w liczbie aktów prawnych implementujących dyrektywę.

Tabela 11. Wykaz aktów prawnych w poszczególnych krajach członkowskich

Kraj Członkowski

Liczba aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym implementującym Dyrektywę Seveso III

Belgia

21

Bułgaria

3

Republika Czeska

24

Dania

16

Niemcy

25

Estonia

4

Irlandia

3

Grecja

2

Hiszpania

4

Francja

6

Chorwacja

18

Włochy

3

Cypr

3

Łotwa

4

Litwa

35

Luksemburg

3

Węgry

9

Malta

4

Holandia

2

Austria

44

Polska

8

Portugalia

2

Rumunia

2

Słowenia

15

Słowacja

3

Finlandia

26

Szwecja

11

Zjednoczone Królestwo

15

 

Definicja poważnej awarii zawarta w Dyrektywie Seveso III, która powinna zostać transponowana do przepisów krajowych brzmi:

„poważna awaria” oznacza zdarzenie, takie jak poważna emisja, pożar lub wybuch, do którego doszło w wyniku niekontrolowanych zdarzeń z udziałem jednej lub kilku substancji niebezpiecznych mających miejsce podczas eksploatacji zakładu objętego niniejszą dyrektywą i stwarzające poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska o skutkach natychmiastowych lub powstaniu takich skutków z opóźnieniem na terenie zakładu lub poza nim;

 

Definicja poważnej awarii ujęta w polskich przepisach obejmuje jednak znacznie szersze spektrum zdarzeń i brzmi:

[Ilekroć w ustawie jest mowa o:]

poważnej awarii – rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem;

 

W przypadku Rumunii definicja jest bardzo zbliżona do oryginału (Dyrektywy Seveso III) i brzmi:

8. accident major - un eveniment, cum ar fi o emisie majoră, un incendiu sau o explozie ce rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării oricărui amplasament care intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi şi care conduce la pericole grave, imediate sa u întârziate, pentru sănătatea umană sau pentru mediu, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi care implică una ori mai multe substanţe periculoase,

co w tłumaczeniu oznacza:

8. poważna awaria - zdarzenie takie jak poważna emisja, pożar lub eksplozja wynikająca z niekontrolowanego rozwoju podczas eksploatacji jakiegokolwiek miejsca podlegającego przepisom niniejszej ustawy i prowadzących do poważnych, natychmiastowych zagrożeń, które należy opóźnić, zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, wewnątrz lub na zewnątrz terenu, oraz z udziałem jednej lub więcej substancji niebezpiecznych (tłumaczenie własne).

 

Natomiast w przepisach obowiązujących w Czechach definicja, podobnie jak w Polsce, jest znacznie szersza i obejmuje znacznie więcej zdarzeń:

[Pro účely tohoto zákona se rozumí:]

g) závažnou havárií mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, zejména závažný únik nebezpečné látky, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu, vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážným následkům na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí nebo majetku a zahrnující jednu nebo více nebezpečných látek,

[Do celów niniejszej ustawy rozumie się]:

g) poważną awarię, zdarzenie nadzwyczajne, częściowo lub całkowicie niekontrolowane, czasowo i przestrzennie ograniczone, w szczególności znaczne wycieki niebezpiecznej substancji, pożaru lub eksplozji, która powstała lub która jest niezwłocznie nieuchronna w związku z użyciem przedmiotu powodującego poważne zagrożenie lub poważne konsekwencje dla życia zdrowia ludzi i zwierząt, środowiska lub mienia oraz jednej lub więcej substancji niebezpiecznych, (tłumaczenie własne)

Mając na uwadze różnice w implementacji dyrektywy, korzystając z informacji Unii Europejskiej (http://eur-lex.europa.eu), podjęto próbę stwierdzenia czy istnieją różnice w transponowaniu przepisów w odniesieniu do nadtlenków organicznych, szczególnie w stosunku do kryteriów kwalifikacyjnych w poszczególnych krajach. Poniżej przedstawiono wykaz poszczególnych aktów prawnych we wszystkich krajach członkowskich dotyczący implementacji Dyrektywy Seveso III.

Belgia

 1. EM estime MNE non nécessaire - MS does not consider NEM necessary.
  Data publikacji: 1001-01-01
 2. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 3 JUILLET 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la communication des informations et documents en matière de planification et d'urbanisme.
  Publikacja urzędowa: Moniteur Belge; Data publikacji: 1992-07-09
 3. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 30 MARS 1995. - Ordonnance relative à la publicité de l'administration.
  Publikacja urzędowa: Moniteur Belge; Data publikacji: 1995-06-23
 4. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 5 JUIN 1997. - Ordonnance relative aux permis d'environnement.
  Publikacja urzędowa: Moniteur Belge; Data publikacji: 1997-06-26
 5. MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 3 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le Plan régional d'affectation du sol.
  Publikacja urzędowa: Moniteur Belge; Numer Dz.U.: 171; Data publikacji: 2001-06-14; Strona: 19773-20300
 6. MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - 18 DECEMBER 2002. - Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende de milieueffect- en veiligheidsrapportage
  Publikacja urzędowa: Staatsblad; Data publikacji: 2003-02-13; Strona: 07261-07280
 7. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 18 MARS 2004. - ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement et à l'aménagement du territoire dans la Région de Bruxelles-Capitale.
  Publikacja urzędowa: Moniteur Belge; Data publikacji: 2004-03-30
 8. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 9 AVRIL 2004 - Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT).
  Publikacja urzędowa: Moniteur Belge; Data publikacji: 2004-05-26
 9. Decreet betreffende de openbaarheid van bestuur.
  Publikacja urzędowa: Staatsblad; Data publikacji: 2005-07-01; Strona: 53371-53378
 10. Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 betreffende de verspreiding van milieu-informatie
  Publikacja urzędowa: Staatsblad; Data publikacji: 2005-11-30; Strona: 51484-51485
 11. FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU - 5 AUGUSTUS 2006. - Wet betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie, bl. 42538. (BS 28.08.2006) --------------- BS van 30.03.2012, ED.2 : 16 FEBRUARI 2012. - Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie, bl. 20286.
  Publikacja urzędowa: Belgisch Staatsblad; Data publikacji: 2006-08-28
 12. VLAAMSE OVERHEID - 26 JANUARI 2007 - Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage.
  Publikacja urzędowa: Staatsblad; Data publikacji: 2007-06-19; Strona: 33539-33541
 13. VLAAMSE OVERHEID - 15 MEI 2009.Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (De bepalingen van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van artikel 90bis van het bosdecreet van 13 juni 1990 worden gecoördineerd volgens de bij dit besluit gevoegde tekst)
  Publikacja urzędowa: Staatsblad; Data publikacji: 2009-08-20; Strona: 54890-55004
 14. Vlaams overheid - Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
  Publikacja urzędowa: Staatsblad; Data publikacji: 2014-10-23; Strona: 82085-82132
 15. FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER - 5 JUNI 2015. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
  Publikacja urzędowa: Staatsblad; Data publikacji: 2015-08-20; Strona: 54074-54118
 16. BINNENLANDSE ZAKEN.OPENBAAR AMBT - 29 JULI 1991. - Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
  Publikacja urzędowa: Staatsblad; Data publikacji: 2015-09-12
 17. VLAAMSE GEMEENSCHAP - Decreet van 28 juni 1985 betreffende milieuvergunning (officieuze consolidatie)
  Publikacja urzędowa: Staatsblad; Numer Dz.U.: diverse
 18. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG - 1 APRIL 2016. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
  Publikacja urzędowa: Belgisch Staatsblad; Data publikacji: 2016-04-20; Strona: 26983-27033
 19. SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - 14 AVRIL 2016. — Décret portant assentiment à l’accord de coopération du 16 février 2016 entre l’Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
  Publikacja urzędowa: Belgisch Staatsblad; Data publikacji: 2016-04-22; Strona: 27684-37685
 20. VLAAMSE OVERHEID - 20 MEI 2016. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
  Publikacja urzędowa: Belgisch Staatsblad; Data publikacji: 2016-05-30; Strona: 33543-33543
 21. REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 26 MAI 2016- Ordonnance du 26 mai 2016 portant assentiment à l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
  Publikacja urzędowa: Moniteur Belge; Numer Dz.U.: 159; Data publikacji: 2016-06-10; Strona: 35519-35519

 

Bułgaria

 1. Закон за опазване на околната среда
  Publikacja urzędowa: Държавен вестник; Numer Dz.U.: 62; Data publikacji: 2015-08-14
 2. Закон за опазване на околната среда
  Publikacja urzędowa: Държавен вестник; Numer Dz.U.: 62; Data publikacji: 2015-08-14
 3. Закон за опазване на околната среда
  Publikacja urzędowa: Държавен вестник; Numer Dz.U.: 62; Data publikacji: 2015-08-14
 4. Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
  Publikacja urzędowa: Държавен вестник; Numer Dz.U.: 5; Data publikacji: 2016-01-19

 

Republika Czeska

 1. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2004-09-24
 2. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2006-03-08
 3. Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2006-03-31
 4. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2006-05-11
 5. Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2006-05-31
 6. Zákon č. 362/2007, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2007-12-28
 7. Zákon č. 191/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2008-06-03
 8. Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2009-07-24
 9. Zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2009-09-03
 10. Zákon č. 488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2009-12-31
 11. Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2012-10-22
 12. Zákon č. 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2014-04-07
 13. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 1998-06-08
 14. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2001-03-20
 15. Zákon č. 93/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2004-03-03
 16. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2004-09-24
 17. Zákon č. 6/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2005-01-06
 18. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2006-03-08
 19. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2006-05-11
 20. Zákon č. 216/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2007-08-22
 21. Zákon č. 191/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2008-06-03
 22. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2012-07-19
 23. Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2012-10-22
 24. Zákon č. 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2014-04-07
 25. Zákon 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2015-03-06
 26. Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2015-09-11
 27. Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2015-09-11
 28. Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2015-09-11
 29. Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2015-09-11
 30. Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
  Publikacja urzędowa: Sbirka Zakonu CR; Data publikacji: 2015-09-11

 

Dania

 1. Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Data publikacji: 2006-01-12
 2. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Numer Dz.U.: 1666
 3. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Data publikacji: 2014-02-04
 4. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Data publikacji: 2014-02-06
 5. Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven)
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Data publikacji: 2013-06-12
 6. Bekendtgørelse af forvaltningsloven
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Data publikacji: 2014-04-22
 7. Bekendtgørelse om det digitale planregister PlansystemDK
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Data publikacji: 2014-04-28
 8. Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 18. august 2015
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Numer Dz.U.: 1036; Data publikacji: 2015-09-15
 9. Bekendtgørelse nr. 1317 af 19/11/2015 af lov om miljøbeskyttelse
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Data publikacji: 2015-11-19
 10. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Numer Dz.U.: 1447; Data publikacji: 2015-12-09
 11. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Data publikacji: 2015-12-10
 12. Lov om planlægning
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Numer Dz.U.: 1529; Data publikacji: 2015-12-15
 13. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Numer Dz.U.: 1832; Data publikacji: 2015-12-24
 14. Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Data publikacji: 2016-04-21
 15. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Data publikacji: 2016-04-25
 16. Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed
  Publikacja urzędowa: Lovtidende A; Data publikacji: 2017-06-14

 

Niemcy

 1. Erste Verordnung zur Änderung der Störfall-Verordnung
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt Teil 1 (BGB 1); Numer Dz.U.: 49; Data publikacji: 2013-08-17; Strona: 03230-03230
 2. Gesetz zur Änderung des Landeskatastrophenschutzgesetzes
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 21; Data publikacji: 2014-11-28; Strona: 00580-00581
 3. Gesetz zur Änderung des Bayerischen Katastrophenschutzgesetzes
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 4; Data publikacji: 2015-04-30; Strona: 00070-00071
 4. Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer UVP-Gesetzes
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 4; Data publikacji: 2015-05-19; Strona: 00033-00033
 5. Drittes Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinlad-Pfalz
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 6; Data publikacji: 2015-06-24; Strona: 00077-00089
 6. Drittes Landesgesetz zur Änderung der Landesbauordnung Rheinlad-Pfalz
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 6; Data publikacji: 2015-06-24; Strona: 00077-00089
 7. Gesetz Nr. 1859 zur Änderung des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland
  Publikacja urzędowa: Amtsblatt (Länder); Data publikacji: 2015-07-23; Strona: 00454-00455
 8. Zweites Gesetz zur Änderung des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 11; Data publikacji: 2015-08-31; Strona: 00466-00467
 9. Zweites Gesetz zur Änderung der Sächsischen Bauordnung
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 16; Data publikacji: 2015-12-31; Strona: 00670-00678
 10. Berichtigung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zum Zweiten Gesetz zur Änderung der Sächsischen Bauordnung
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 1; Data publikacji: 2016-01-29; Strona: 00036-00036
 11. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU in das Sächsische Straßengesetz und das Landesseilbahngesetz
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 3; Data publikacji: 2016-03-23; Strona: 00078-00081
 12. Erstes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 3; Data publikacji: 2016-03-30; Strona: 00153-00154
 13. Gesetz zur Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung und zur Änderung des Landesimmissionsschutzgesetzes
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 14; Data publikacji: 2016-05-19; Strona: 00060-00061
 14. Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Aufstellung externer Alarm- und Gefahrenabwehrpläne
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 12; Data publikacji: 2016-06-02; Strona: 00171-00171
 15. Bremisches Hilfeleistungsgesetz /BremHilfeG)
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 62; Data publikacji: 2016-06-30; Strona: 00348-00393
 16. Erstes Gesetz zur Änderung des Landeskatastrophenschutzgesetzes
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 15; Data publikacji: 2016-07-02; Strona: 00575-00583
 17. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt Teil 1 (BGB 1); Numer Dz.U.: 57; Data publikacji: 2016-12-06; Strona: 02749-02754
 18. Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt Teil 1 (BGB 1); Numer Dz.U.: 3; Data publikacji: 2017-01-13; Strona: 00047-00067
 19. Zweites Gesetz zur Änderung des Hamburgischen Katastrophenschutzgesetzes
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 32; Data publikacji: 0015-07-28; Strona: 00188-00189
 20. Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 48; Data publikacji: 0015-12-29; Strona: 00885-00918
 21. Gesetz zur Änderung des Landeskatastrophenschutzgesetzes
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 16; Data publikacji: 0016-09-29; Strona: 00796-00797
 22. Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU in das Straßen- und Wegegesetz und andere Gesetze
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 6; Data publikacji: 2017-06-07; Strona: 00105-00108
 23. Viertes Landesgesetz zur Änderung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 8; Data publikacji: 2017-06-23; Strona: 00103-00105
 24. Gesetz Nr. 1859 zur Änderung des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz im Saarland
  Publikacja urzędowa: Amtsblatt (Länder); Data publikacji: 2017-07-23; Strona: 00454-00455
 25. Gesetz zur Änderung des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes und weiterer Rechtsvorschriften
  Publikacja urzędowa: Gesetz und Verordnungsblatt (Länder); Numer Dz.U.: 12; Data publikacji: 1001-01-01; Strona: 00375-00379

 

Estonia

 1. Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskogus ning suurõnnetuse ohuga ettevõtte ohtlikkuse kategooria ja ohtliku ettevõtte määratlemise kord1
  Publikacja urzędowa: Elektrooniline Riigi Teataja; Numer Dz.U.: RT I, 15.01.2014, 20
 2. Kemikaaliseadus1
  Publikacja urzędowa: Elektrooniline Riigi Teataja; Numer Dz.U.: RT I, 10.11.2015, 2
 3. Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord1
  Publikacja urzędowa: Riigi Teataja; Numer Dz.U.: RT I, 11.02.2016, 22
 4. Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele1
  Publikacja urzędowa: Elektrooniline Riigi Teataja; Numer Dz.U.: RT I, 02.03.2016, 3

 

Irlandia

 1. The European Union (Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances) (Amendment) Regulations 2013
  Publikacja urzędowa: Iris Oifigiúl; Data publikacji: 2014-01-03
 2. Chemicals act (Control of Major Accident Hazards involving dangerous substances) Regulations 2015
  Publikacja urzędowa: Iris Oifigiúl; Data publikacji: 2015-05-29
 3. EUROPEAN UNION (CONTROL OF MAJOR ACCIDENT HAZARDS INVOLVING DANGEROUS SUBSTANCES) (REVOCATION)REGULATIONS 2015
  Publikacja urzędowa: Iris Oifigiúl; Data publikacji: 2015-05-29

 

Grecja

 1. Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις.
  Publikacja urzędowa: Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος B); Numer Dz.U.: 1184; Data publikacji: 2014-05-09; Strona: 16823-16842
 2. Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007).
  Publikacja urzędowa: Εφημερίς της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) (Τεύχος B); Numer Dz.U.: 354; Data publikacji: 2016-02-17; Strona: 05009-05060

 

Hiszpania

 1. Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
  Publikacja urzędowa: Boletín Oficial del Estado (B.O.E); Numer Dz.U.: 169/2014; Data publikacji: 2014-07-12; Strona: 54915-54916
 2. Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
  Publikacja urzędowa: Boletín Oficial del Estado (B.O.E); Numer Dz.U.: 251/2015; Data publikacji: 2015-10-20; Strona: 97531-97567
 3. Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería
  Publikacja urzędowa: Boletín Oficial del Estado (B.O.E); Numer Dz.U.: 267/2015; Data publikacji: 2015-11-07; Strona: 05627-05906
 4. Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instrucción Técnica Complementaria número 10, "Prevención de accidentes graves", del Reglamento de explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
  Publikacja urzędowa: Boletín Oficial del Estado (B.O.E); Numer Dz.U.: 281/2015; Data publikacji: 2015-11-24; Strona: 10416-10437

 

Francja

 1. LOI no 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable
  Publikacja urzędowa: Journal Officiel de la République Française (JORF); Data publikacji: 2013-07-17
 2. Décret no 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l’environnement
  Publikacja urzędowa: Journal Officiel de la République Française (JORF); Data publikacji: 2014-03-05
 3. Décret no 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
  Publikacja urzędowa: Journal Officiel de la République Française (JORF); Data publikacji: 2014-03-05
 4. Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
  Publikacja urzędowa: Journal Officiel de la République Française (JORF); Data publikacji: 2014-03-05
 5. Décret n° 2014-284 du 3 mars 2014 modifiant le titre Ier du livre V du code de l'environnement
  Publikacja urzędowa: Journal Officiel de la République Française (JORF); Data publikacji: 2014-03-05
 6. Décret no 2015-1652 du 11 décembre 2015 modifiant les dispositions relatives aux plans particuliers d’intervention prises en application de l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure
  Publikacja urzędowa: Journal Officiel de la République Française (JORF); Data publikacji: 2015-12-13

 

Chorwacja

 1. Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 44/2014
 2. ZAKON O ZAŠTITI OKOLIŠA
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 80/13
 3. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 78/15
 4. Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 44/14
 5. Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 139/14
 6. Pravilnik o Stručnom vijeću
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 121/14
 7. Kazneni zakon
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 125/11
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 144/12
 9. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: NN 56/15
 10. Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 61/15
 11. ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 82/15
 12. Zakon o prostornom uređenju
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 153/2013
 13. Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja_NN30_14
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 30/14
 14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja_NN67_14
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 67/14
 15. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 64/08
 16. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 61/14
 17. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 3/2017; Data publikacji: 1001-01-01
 18. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
  Publikacja urzędowa: Narodne Novine; Numer Dz.U.: 31/2017; Data publikacji: 1001-01-01

 

Włochy

 1. Modifica del decreto legislativo 17 agosto 1999, n° 334, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
  Publikacja urzędowa: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Numer Dz.U.: 73; Data publikacji: 2014-03-28
 2. Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
  Publikacja urzędowa: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Numer Dz.U.: 161; Data publikacji: 2015-07-14
 3. Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza pericolosa, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105
  Publikacja urzędowa: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Numer Dz.U.: 179; Data publikacji: 2016-08-02

 

Cypr

 1. Οι Περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2014.
  Publikacja urzędowa: Cyprus Gazette; Numer Dz.U.: 4770; Data publikacji: 2013-04-04; Strona: 00598-00598
 2. Οι Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί του 2017.
  Publikacja urzędowa: Cyprus Gazette; Numer Dz.U.: 5002; Data publikacji: 2017-03-10; Strona: 00503-00548
 3. Οι Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί του 2015.
  Publikacja urzędowa: Cyprus Gazette; Numer Dz.U.: 4900; Data publikacji: 2015-10-23; Strona: 02109-02137
 4. Οι Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμοί του 2017.
  Publikacja urzędowa: Cyprus Gazette; Numer Dz.U.: 5002; Data publikacji: 2017-03-10; Strona: 00503-00548

 

Łotwa

 1. Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"
  Publikacja urzędowa: Latvijas Vēstnesis; Numer Dz.U.: 121 (3279); Data publikacji: 2005-08-03
 2. Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"
  Publikacja urzędowa: Latvijas Vēstnesis; Numer Dz.U.: 121 (3279); Data publikacji: 2005-08-03
 3. Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumi Nr.532 "Noteikumi par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtību un riska samazināšanas pasākumiem"
  Publikacja urzędowa: Latvijas Vēstnesis; Numer Dz.U.: 121 (3279); Data publikacji: 2005-08-03
 4. Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumi Nr. 131 "Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi"
  Publikacja urzędowa: Latvijas Vēstnesis; Numer Dz.U.: 45 (5617); Data publikacji: 2016-03-04

 

Litwa

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1175 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 131; Data publikacji: 2013-12-20
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 22; Data publikacji: 1992-08-10
 3. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 138 „Dėl Respublikinių statybos normų RSN 157-94 patvirtinimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 49; Data publikacji: 1994-06-29
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas Nr. IX-1005
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 72; Data publikacji: 2002-07-17
 5. Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas Nr. IX-1225
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 123; Data publikacji: 2002-12-24
 6. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymas Nr. IX-1768
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 102; Data publikacji: 2003-10-31
 7. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-258
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 84; Data publikacji: 2005-07-12
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 93; Data publikacji: 2005-08-02
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 938 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo ir informacijos, kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo“ pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 112; Data publikacji: 2008-09-30
 10. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12, 14, 15, 16, 22, 23, 231, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 42 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 45 straipsniu įstatymas Nr. XI-501
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 144; Data publikacji: 2009-12-05
 11. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas Nr. XI-635
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 159; Data publikacji: 2009-12-31
 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. Nr. Įsakymas D1-853 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 2; Data publikacji: 2010-01-07
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 10 d. nutarimas Nr. 102 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 19; Data publikacji: 2010-02-13
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 640 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 89; Data publikacji: 2010-07-27
 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutarimas Nr. 1150 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 98; Data publikacji: 2010-08-17
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 9 d. Nr. įsakymas D1-381 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 58; Data publikacji: 2011-05-14
 17. Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-1401
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 71; Data publikacji: 2011-06-11
 18. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 straipsnių ir 1, 2, 3 priedų pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-1433
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 77; Data publikacji: 2011-06-28
 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. Nr. įsakymas D1-654 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 108; Data publikacji: 2011-09-01
 20. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-1888
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 160; Data publikacji: 2011-12-28
 21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 11 d. nutarimas Nr. 25 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtinimo ir informacijos, kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo“ pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 9; Data publikacji: 2012-01-18
 22. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 3 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-294
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 57; Data publikacji: 2013-06-01
 23. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XII-407
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 76; Data publikacji: 2013-07-16
 24. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. 1-269 “Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 1-285 „Dėl Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų tikrinimo programos patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo”
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 115; Data publikacji: 2013-11-07
 25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimas Nr. 1175 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 131; Data publikacji: 2013-12-20
 26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1267 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 "Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Valstybės žinios; Numer Dz.U.: 140; Data publikacji: 2013-12-30
 27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“
  Publikacja urzędowa: Teisės aktų registras; Numer Dz.U.: 2014-00025; Data publikacji: 2014-01-06
 28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-995/1-312 „Dėl Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo“
  Publikacja urzędowa: Teisės aktų registras; Numer Dz.U.: 2014-01364; Data publikacji: 2014-02-10
 29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 556 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimo Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Teisės aktų registras; Numer Dz.U.: 2014-08987; Data publikacji: 2014-06-23
 30. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 26 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-1022
  Publikacja urzędowa: Teisės aktų registras; Numer Dz.U.: 2014-10425; Data publikacji: 2014-07-22
 31. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. D1-759 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Teisės aktų registras; Numer Dz.U.: 2014-12709; Data publikacji: 2014-09-23
 32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
  Publikacja urzędowa: Teisės aktų registras; Numer Dz.U.: 02014-20928; Data publikacji: 2014-12-30
 33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 517 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
  Publikacja urzędowa: Teisės aktų registras; Numer Dz.U.: 2015-08354; Data publikacji: 2015-05-29
 34. Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 5, 6, 12, 14, 15, 22 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas Nr. XII-1803
  Publikacja urzędowa: Teisės aktų registras; Numer Dz.U.: 2015-10143; Data publikacji: 2015-06-25
 35. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 51-16, 226 ir 242 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr.XII-1846
  Publikacja urzędowa: Teisės aktų registras; Numer Dz.U.: 2015-10591; Data publikacji: 2015-07-01

 

Luksemburg

 1. Règlement grand-ducal du 27 août 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
  Publikacja urzędowa: Mémorial Luxembourgeois A; Numer Dz.U.: 177; Data publikacji: 2014-09-11; Strona: 03472-03472
 2. Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
  Publikacja urzędowa: Mémorial Luxembourgeois A; Numer Dz.U.: 459; Data publikacji: 2017-05-03; Strona: 00001-00035
 3. Règlement grand-ducal du 28 avril 2017 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
  Publikacja urzędowa: Mémorial Luxembourgeois A; Numer Dz.U.: 460; Data publikacji: 2017-05-04; Strona: 00001-00002

 

Węgry

 1. A Kormány 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
  Publikacja urzędowa: Magyar Közlöny; Strona: 84851-84859
 2. A Kormány 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelete a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
  Publikacja urzędowa: Magyar Közlöny; Strona: 31444-31487
 3. 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
  Publikacja urzędowa: Magyar Közlöny; Numer Dz.U.: 48; Data publikacji: 1952-06-06; Strona: 00422-00495
 4. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól*
  Publikacja urzędowa: Magyar Közlöny; Numer Dz.U.: 2004/203; Data publikacji: 1001-01-01; Strona: 16142-16190
 5. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
  Publikacja urzędowa: Magyar Közlöny; Strona: 28842-28890
 6. A Kormány 476/2013. (XII. 17.) Korm. rendelete a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
  Publikacja urzędowa: Magyar Közlöny; Strona: 84851-84859
 7. A Kormány 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelete a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
  Publikacja urzędowa: Magyar Közlöny; Strona: 31444-31487
 8. 2013. évi CXCII. törvény egyes törvényeknek a katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának növelésével összefüggő módosításáról
  Publikacja urzędowa: Magyar Közlöny; Strona: 82720-82733
 9. A Kormány 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelete a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetésérõl és visszatérítésérõl
  Publikacja urzędowa: Magyar Közlöny; Strona: 29472-29475
 10. A Kormány 34/2015. (II. 27.) Korm. rendelete a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
  Publikacja urzędowa: Magyar Közlöny; Strona: 01756-01778
 11. A Kormány 176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelete a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról
  Publikacja urzędowa: Magyar Közlöny; Data publikacji: 1001-01-01; Strona: 07785-07786

 

Malta

 1. Control of Major Accident Hazards (Amendment) Regulations, 2014
  Publikacja urzędowa: The Malta government gazette; Numer Dz.U.: 19,194; Data publikacji: 2014-01-14; Strona: 00012-00012
 2. Act X of 2010
  Publikacja urzędowa: The Malta government gazette; Numer Dz.U.: 18619; Data publikacji: 2010-07-13
 3. Occupational Health and Safety (Payment of Penalties) Regulations, 2012 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AUTHORITY ACT (CAP. 424)
  Publikacja urzędowa: The Malta government gazette; Numer Dz.U.: 18859; Data publikacji: 2012-01-24
 4. Control of Major Accident Hazards Regulations, 2015 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AUTHORITY ACT (CAP. 424)
  Publikacja urzędowa: The Malta government gazette; Numer Dz.U.: 19436; Data publikacji: 2015-06-05

 

Holandia

 1. Besluit van 25 november 2013, houdende wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid, het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 in verband met aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen en wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard
  Publikacja urzędowa: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux); Numer Dz.U.: 492; Data publikacji: 2013-12-06
 2. Besluit van 25 juni 2015, houdende vaststelling van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en herziening van enkele andere besluiten in verband met de implementatie van Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (Besluit risico’s zware ongevallen 2015)
  Publikacja urzędowa: Staatsblad (Bulletin des Lois et des Décrets royaux); Numer Dz.U.: 272; Data publikacji: 2015-07-07

 

Austria

 1. Niederösterreich: NÖ Katastrophenhilfegesetz (NÖ KHG)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl); Numer Dz.U.: 4450-7; Data publikacji: 2012-08-30
 2. BMWFW: Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird (Änderung der Gewerbeordnung 1994)
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.); Numer Dz.U.: I Nr. 125/2013; Data publikacji: 2013-07-11
 3. BMWFW: Bundesgesetz, mit dem das Abschlussprüfungs-Qualitätssicherungsgesetz, das Ingenieurgesetz 2006, das Berufsausbildungs-gesetz, das Maß- und Eichgesetz, das Vermessungs-gesetz, das Elektrotechnikgesetz 1992, das Wettbewerbsgesetz und das Mineralrohstoffgesetz geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend), Artikel 8, Mineralrohstoffgesetz (MinroG)
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.); Numer Dz.U.: I Nr. 129/2013; Data publikacji: 2013-07-16
 4. BMWFW: Bundesgesetz, mit dem das Elektrizitäts-wirtschafts- und –organisationsgesetz 2010, das Gaswirtschaftsgesetz 2011 und das Energie-Control-Gesetz geändert werden, Artikel 2, Gaswirtschafts-gesetz 2011 (GWG 2011)
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.); Numer Dz.U.: I Nr. 174/2013; Data publikacji: 2013-08-06
 5. Landesverwaltungsgerichts-Anpassungsgesetz – Sammelnovelle
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 44/2013; Data publikacji: 2013-09-17
 6. Niederösterreich: NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz (NÖ IBG)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 8060-3; Data publikacji: 2013-11-05
 7. Niederösterreich: NÖ Raumordnungsgesetz 1976 (NÖ ROG 1976)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 8000-27; Data publikacji: 2013-11-22
 8. Oberösterreich: Oö. Umweltschutzgesetz-Novelle 2014
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 36/2014; Data publikacji: 2014-05-28
 9. Gesetz vom 19. April 2005, mit dem der Zugang zu Informationen über die Umwelt in der Steiermark geregelt wird (Steiermärkisches Umweltinformationsgesetz – StUIG)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 65/2005; Data publikacji: 2005-08-08
 10. Wien: Gesetz, mit dem die Bauordnung für Wien und das Wiener Kleingartengesetz 1996 geändert werden (Bauordnungsnovelle 2014)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 25/2014; Data publikacji: 2014-07-15
 11. Wien: Gesetz, mit dem das Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005) geändert wird
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 51/2014; Data publikacji: 2014-12-22
 12. Tirol: Gesetz vom 12. November 2014, mit dem das Tiroler Katastrophenmanagementgesetz, das Tiroler Raumordnungsgesetz 2011, die Tiroler Bauordnung 2011, das Tiroler Straßengesetz und das Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 zum Zweck der Umsetzung der Seveso III-Richtlinie geändert werden (Tiroler Seveso III-Anpassungsgesetz)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 187/2014; Data publikacji: 2014-12-29
 13. Niederösterreich: NÖ Raumordnungsgesetz 2014 (NÖ ROG 2014)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 3/2015; Data publikacji: 2015-01-13
 14. Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie, mit der die Schifffahrtsanlagenverordnung und die Schiffstechnikverordnung geändert werden.
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.); Numer Dz.U.: II Nr. 27/2015; Data publikacji: 2015-02-20
 15. Wien: Gesetz, mit dem das Wiener Katastrophenhilfe- und Krisenmanagementgesetz (W-KKG) und die Bauordnung für Wien geändert werden
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 8/2015; Data publikacji: 2015-02-25
 16. Oö. Katastrophenschutzgesetz-Novelle 2015
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 70/2015; Data publikacji: 2015-06-30
 17. Oö. Raumordnungsgesetz-Novelle 2015
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 69/2015; Data publikacji: 2015-06-30
 18. BMWFW: Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird (Seveso III – Novelle) und mit dem das Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen geändert wird
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.); Numer Dz.U.: I Nr. 81/2015; Data publikacji: 2015-07-09
 19. BMWFW: Novelle zum Mineralrohstoffgesetz
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.); Numer Dz.U.: I Nr. 80/2015; Data publikacji: 2015-07-09
 20. Kärntner Katastrophenhilfegesetz; Änderung
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 40/2015; Data publikacji: 2015-07-14
 21. BMLFUW: Änderung des Umweltinformationsgesetzes
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.); Numer Dz.U.: I Nr. 95/2015; Data publikacji: 2015-08-03
 22. Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft über die Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen in Betrieben (Industrieunfallverordnung 2015 – IUV 2015)
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.); Numer Dz.U.: II Nr. 229/2015; Data publikacji: 2015-08-18
 23. Niederösterreich: NÖ IPPC-Anlagen und Betriebe Gesetz (NÖ IBG)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 79/2015; Data publikacji: 2015-08-19
 24. Vlbg Seveso-Anpassungsgesetz - Sammelnovelle
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 54/2015; Data publikacji: 2015-09-15
 25. BMWFW: Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, mit der die Verordnung über die Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen in Bergbaubetrieben (Bergbau-Unfallverordnung 2015 – Bergbau-UV 2015) erlassen und die Verordnung über Sicherheitsabstände zu Anlagen des Kohlenwasserstoffbergbaus und zu Anlagen für vergleichbare Tätigkeiten geändert wird
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.); Numer Dz.U.: II Nr. 304/2015; Data publikacji: 2015-10-09
 26. Bgld Gesetz vom 22. Oktober 2015, mit dem das Burgenländische Raumplanungsgesetz geändert wird
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 44/2015; Data publikacji: 2015-10-30
 27. Kärntner Seveso-Betriebegesetz 2015
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 68/2015; Data publikacji: 2015-12-01
 28. Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.); Numer Dz.U.: I Nr 155/2015; Data publikacji: 2015-12-28
 29. Gesetz, mit dem das Kärntner Straßengesetz 1991 geändert wird
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 5/2016; Data publikacji: 2016-01-20
 30. Gesetz vom 16. Dezember 2015, mit dem das Katastrophenhilfegesetz und das Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 geändert werden (Seveso-III-Anpassungsgesetz)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 9/2016; Data publikacji: 2016-02-09
 31. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 1. März 2016, mit der die Verordnung, mit der nähere Bestimmungen für Vorsorgemaßnahmen zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen in nicht gewerblichen Seveso-Betrieben festgelegt werden, erlassen wird und die Landes- und Gemeinde-Verwaltungsabgabenverordnung 2012, die Verordnung betreffend die Erstellung externer Notfallpläne und die Verordnung über die Darstellung von Flächenwidmungsplänen und Bebauungsplänen geändert werden (Salzburger Seveso-III-Anpassungsverordnung)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 30/2016; Data publikacji: 2016-03-04
 32. Gesetz vom 14. April 2016, mit dem das Burgenländische IPPC-Anlagen-, SEVESO II-Be-triebe- und Umweltinformationsgesetz geändert wird
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 25/2016; Data publikacji: 2016-04-22
 33. Bgld: Gesetz vom 14. April 2016, mit dem das Katastrophenhilfegesetz geändert wird
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 29/2016; Data publikacji: 2016-04-25
 34. Gesetz vom 7. April 2016, mit dem das Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995, das Kärntner Raumordnungsgesetz und das Kärntner Umweltplanungsgesetz geändert werden
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 24/2016; Data publikacji: 2016-04-27
 35. Landesgesetz, mit dem das Oö. Umweltschutzgesetz 1996 geändert wird (Oö. Umweltschutzgesetz-Novelle 2016)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 32/2016; Data publikacji: 2016-05-31
 36. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, mit der die Störfallinformationsverordnung geändert wird
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.); Numer Dz.U.: II Nr. 191/2016; Data publikacji: 2016-07-15
 37. Gesetz vom 29.Juni 2016, mit dem das Tiroler Raumordnungsgesetz 2011 geändert wird
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 93/2016; Data publikacji: 2016-08-22
 38. NÖ Katastrophenhilfegesetz 2016 (NÖ KHG 2016)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 70/2016; Data publikacji: 2016-09-01
 39. Verordnung der Oö. Landesregierung zur Erstellung externer Notfallpläne
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 60/2016; Data publikacji: 2016-09-27
 40. Verordnung der Wiener Landesregierung, mit der nähere Bestimmungen zur Beherrschung von Gefahren bei schweren Unfällen in Elektrizitätserzeugungsanlagen erlassen werden
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 10/2017; Data publikacji: 2017-03-03
 41. Änderung des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG-Novelle Seveso III)
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.); Numer Dz.U.: I Nr. 70/2017; Data publikacji: 2017-06-19
 42. Gesetz vom 20. Juni 2017, mit dem das Gesetz über die Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen in Seveso Betrieben (Steiermärkisches Seveso-Betriebe Gesetz 2017 – StSBG 2017) erlassen wird und das Steiermärkische Raumordnungsgesetz 2010, das Steiermärkische Baugesetz, das Steiermärkische IPPCAnlagen- und Seveso-Betriebe-Gesetz, das Steiermärkische Umweltinformationsgesetz und das Steiermärkische Katastrophenschutzgesetz geändert werden (Steiermärkisches Seveso III Anpassungsgesetz)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 61/2017; Data publikacji: 2017-07-06
 43. Bundesgesetz, mit dem das Luftfahrtgesetz geändert wird
  Publikacja urzędowa: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl.); Numer Dz.U.: I Nr. 92/2017; Data publikacji: 2017-07-17
 44. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 6. Juli 2017, mit der nähere Bestimmungen betreffend die Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen in Seveso-Betrieben erlassen werden (Steiermärkische Seveso-Betriebe Verordnung – StSBVO)
  Publikacja urzędowa: Landesgesetzblatt (LGBl.); Numer Dz.U.: 75/2017; Data publikacji: 2017-08-04

 

Polska

 1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
  Publikacja urzędowa: Dziennik Ustaw; Numer Dz.U.: 2013/1479; Data publikacji: 2013-12-09
 2. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Publikacja urzędowa: Dziennik Ustaw; Numer Dz.U.: 2015/1434; Data publikacji: 2015-09-21
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej
  Publikacja urzędowa: Dziennik Ustaw; Numer Dz.U.: 2015/2145
 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
  Publikacja urzędowa: Dziennik Ustaw; Numer Dz.U.: 2016/138
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku
  Publikacja urzędowa: Dziennik Ustaw; Numer Dz.U.: 2016/287
 6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  Publikacja urzędowa: Dziennik Ustaw; Numer Dz.U.: 353; Data publikacji: 2016-03-16
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
  Publikacja urzędowa: Dziennik Ustaw; Numer Dz.U.: 2016/799; Data publikacji: 2016-06-07
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze
  Publikacja urzędowa: Dziennik Ustaw; Numer Dz.U.: 2016/821; Data publikacji: 2016-06-09

 

Portugalia

 1. Decreto-Lei n.º 42/2014. D.R. n.º 54, Série I de 2014-03-18 Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de julho, transpondo o artigo 30.º da Diretiva n.º 2012/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas, que altera e subsequentemente revoga a Diretiva n.º 96/82/CE do Conselho
  Publikacja urzędowa: Diaro da Republica I; Numer Dz.U.: 54; Data publikacji: 2014-03-18; Strona: 02072-02074
 2. DECRETO-LEI N.º 150/2015 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 151/2015, SÉRIE I DE 2015-08-05 Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia Estabelece o regime de prevenção de acidentes graves que envolvem substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para a saúde humana e para o ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2012/18/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas
  Publikacja urzędowa: Diaro da Republica I; Numer Dz.U.: 151; Data publikacji: 2015-08-05; Strona: 05378-05401

 

Rumunia

 1. Hotărâre a Guvernului pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
  Publikacja urzędowa: Monitorul Oficial al României; Numer Dz.U.: 801; Data publikacji: 2013-12-18; Strona: 00003-00003
 2. Legea nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase
  Publikacja urzędowa: Monitorul Oficial al României; Numer Dz.U.: 290; Data publikacji: 2016-04-18; Strona: 00002-00020

 

Słowenia

 1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 20/2006; Data publikacji: 2006-02-24; Strona: 01949-01955
 2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1B)
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 70/2008; Data publikacji: 2008-07-11; Strona: 09570-09588
 3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1C)
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 108/2009; Data publikacji: 2009-12-28; Strona: 14777-14786
 4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 92/2013; Data publikacji: 2013-11-08; Strona: 10075-10095
 5. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 36/2014; Data publikacji: 2014-05-23; Strona: 04081-04081
 6. Uredba o spremembah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 78/2016; Data publikacji: 2016-12-05; Strona: 11201-11201
 7. Zakon o splošnem upravnem postopku
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 80/1999; Data publikacji: 1999-10-01; Strona: 12441-12477
  National website
 8. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 24/2003; Data publikacji: 2003-03-07; Strona: 02786-02790
 9. Zakon o varstvu okolja
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 41/2004; Data publikacji: 2004-04-22; Strona: 04818-04853
 10. Zakon o prostorskem načrtovanju
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 33/2007; Data publikacji: 2007-04-13; Strona: 04585-04602
 11. Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 105/2007; Data publikacji: 2007-11-19; Strona: 14184-14190
 12. Uredba o merilih za določitev najmanjše razdalje med obratom in območji, kjer se zadržuje večje število ljudi, ter infrastrukturo
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 34/2008; Data publikacji: 2008-04-07; Strona: 03268-03276
 13. Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 24/2012; Data publikacji: 2012-03-30; Strona: 01985-01991
 14. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 36/2014; Data publikacji: 2014-05-23; Strona: 04081-04081
 15. Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 22/2016; Data publikacji: 2016-03-25; Strona: 02974-02992
 16. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 30/2016; Data publikacji: 2016-04-25; Strona: 04233-04239
 17. Uredba o spremembah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
  Publikacja urzędowa: Uradni list RS; Numer Dz.U.: 78/2016; Data publikacji: 2016-12-05; Strona: 11201-11201

 

Słowacja

 1. Zákon č. 345/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Publikacja urzędowa: Zbierka zákonov SR; Numer Dz.U.: 87; Data publikacji: 2013-11-09
 2. Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Publikacja urzędowa: Zbierka zákonov SR; Numer Dz.U.: 40; Data publikacji: 2015-06-11
 3. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Publikacja urzędowa: Zbierka zákonov SR; Numer Dz.U.: 60; Data publikacji: 2015-08-14

 

Finlandia

 1. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (2007/98) 08/11/2006
  Publikacja urzędowa: Ålands Författningssamling (ÅFS); Numer Dz.U.: 2007/98; Data publikacji: 2007-12-19
 2. Landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (2007/99) 08/11/2007
  Publikacja urzędowa: Ålands Författningssamling (ÅFS); Numer Dz.U.: 2007/99; Data publikacji: 2007-12-19
 3. Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 47 §:n ja liitteen I muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av 47 § och bilaga I till statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (116/2014) 06/02/2014
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 116/2014; Data publikacji: 2014-02-10
 4. Maankäyttö- ja rakennuslaki / Markanvändnings- och bygglag (132/1999) 05/02/1999
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 132/1999; Data publikacji: 1999-02-12; Strona: 00411-00458
 5. Maankäyttö- ja rakennusasetus / Markanvändnings- och byggförordning (895/1999) 10/09/1999
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 895/1999; Data publikacji: 1999-09-16
 6. Valtioneuvoston päätös työntekijöille aiheutuvan suuronnettomuusvaaran torjunnasta / Statsrådets beslut om avvärjande av riskerna för storolyckor för arbetstagare (922/1999) 23/09/1999
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 922/1999; Data publikacji: 1999-09-30; Strona: 02321-02322
 7. Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta / Statsrådets förordning om säkerhet vid hantering av naturgas (551/2009) 09/07/2009
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 551/2009; Data publikacji: 2009-07-14
 8. Pelastuslaki / Räddningslag (379/2011) 29/04/2011
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 379/2011; Data publikacji: 2011-05-03
 9. Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista / Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (856/2012) 20/12/2012
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 856/2012; Data publikacji: 2012-12-27
 10. Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista / Statsrådets förordning om säkerhetskraven för flytgasanläggningar (858/2012) 20/12/2012
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 858/2012; Data publikacji: 2012-12-27
 11. Sisäministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta / Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner för objekt som medför särskild risk (612/2015) 19/05/2015
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 612/2015; Data publikacji: 2015-05-25
 12. Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta / Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015) 21/05/2015
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 685/2015; Data publikacji: 2015-05-29
 13. Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta / Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (686/2015) 21/05/2015
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 686/2015; Data publikacji: 2015-05-29
 14. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta / Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) 03/06/2005, viimeksi muutettuna / senast ändrad genom (358/2015) 10/04/2015
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 390/2005
 15. Valtioneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta / Statsrådets beslut om revidering av de riksomfattande målen för områdesandvändningen (YM/2008/223) 13/11/2008
  Publikacja urzędowa: Hallinnolliset toimet; Numer Dz.U.: YM/2008/223
 16. Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta / Statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015) 25/06/2015
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 819/2015; Data publikacji: 2015-06-30
 17. Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista / Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid tillverkning, hantering och upplagring av explosiva varor (1101/2015) 20/08/2015
  Publikacja urzędowa: Suomen Saadoskokoelma (SK); Numer Dz.U.: 1101/2015; Data publikacji: 2015-08-27
 18. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (2007/98)
  Publikacja urzędowa: Ålands Författningssamling (ÅFS); Numer Dz.U.: 2007/98
 19. Landskapsförordning om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (2007/99) 08/11/2007
  Publikacja urzędowa: Ålands Författningssamling (ÅFS); Numer Dz.U.: 2007/99
 20. Räddningslag för landskapet Åland (2006/106) 14/11/2006
  Publikacja urzędowa: Ålands Författningssamling (ÅFS); Numer Dz.U.: 2006/106
 21. Landskapsförordning om externa räddningsplaner (2013/107) 10/10/2013
  Publikacja urzędowa: Ålands Författningssamling (ÅFS); Numer Dz.U.: 2013/107
 22. Plan- och bygglag för landskapet Åland(2008/102)
  Publikacja urzędowa: Ålands Författningssamling (ÅFS); Numer Dz.U.: 2008/102
 23. Plan- och byggförordning för landskapet Åland (2008/107)
  Publikacja urzędowa: Ålands Författningssamling (ÅFS); Numer Dz.U.: 2008/107
 24. Landskapsförordning om ändring av landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (2016/7) 28/01/2016
  Publikacja urzędowa: Ålands Författningssamling (ÅFS); Numer Dz.U.: 2016/7; Data publikacji: 2016-02-19
 25. Landskapslag om allmänna handlingars offentlighet (1977/72) 30/03/1977
  Publikacja urzędowa: Ålands Författningssamling (ÅFS); Numer Dz.U.: 1977/72; Data publikacji: 1001-01-01
 26. Kommunallag för landskapet Åland (1997/73)
  Publikacja urzędowa: Ålands Författningssamling (ÅFS); Numer Dz.U.: 1997/73; Data publikacji: 1001-01-01

Szwecja

 1. Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;
  Publikacja urzędowa: Svensk författningssamling (SFS); Numer Dz.U.: 2013:1160
 2. Förordning om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
  Publikacja urzędowa: Svensk författningssamling (SFS); Numer Dz.U.: 2013:1161
 3. Lag om ändring i miljöbalken
  Publikacja urzędowa: Svensk författningssamling (SFS); Numer Dz.U.: 2015:232
 4. Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
  Publikacja urzędowa: Svensk författningssamling (SFS); Numer Dz.U.: 2015:233
 5. Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
  Publikacja urzędowa: Svensk författningssamling (SFS); Numer Dz.U.: 2015:234
 6. Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
  Publikacja urzędowa: Svensk författningssamling (SFS); Numer Dz.U.: 2015:235
 7. Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor;
  Publikacja urzędowa: Svensk författningssamling (SFS); Numer Dz.U.: 2015:236
 8. Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  Publikacja urzędowa: Svensk författningssamling (SFS); Numer Dz.U.: 2015:237
 9. Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
  Publikacja urzędowa: Svensk författningssamling (SFS); Numer Dz.U.: 2015:238
 10. Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor
  Publikacja urzędowa: Svensk författningssamling (SFS); Numer Dz.U.: 2015:239
 11. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
  Publikacja urzędowa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling (MSBFS); Numer Dz.U.: 2015:8

 

Zjednoczone Królestwo

 1. The Heavy Fuel Oil (Amendment) Regulations 2014
  Publikacja urzędowa: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Numer Dz.U.: SI 2014 No 162; Data publikacji: 2014-01-30
 2. Public Health Act (Amendment) Regulations 2014
  Publikacja urzędowa: Gibraltar Gazette; Numer Dz.U.: 4056; Data publikacji: 2014-02-15; Strona: 00013-00014
 3. The Town and Country Planning (Hazardous Substances) (Scotland) Amendment Regulations 2014
  Publikacja urzędowa: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Numer Dz.U.: SSI 2014/051; Data publikacji: 2014-02-25; Strona: 00001-00004
 4. The Control of Major Accident Hazards (Amendment)Regulations (Northern Ireland) 2014
  Publikacja urzędowa: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Numer Dz.U.: SR of NI 2014 No 74
 5. The Planning (Hazardous Substances) (Amendment) (Wales) Regulations 2014
  Publikacja urzędowa: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Numer Dz.U.: 2014 No. 375 (W.43)
 6. The Planning (Hazardous Substances) (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 2014
  Publikacja urzędowa: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Numer Dz.U.: SR of NI 2014 No 190
 7. Control of Major Accidents Hazards Regulations 2015
  Publikacja urzędowa: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Numer Dz.U.: SI 2015 No 483; Data publikacji: 2015-03-09
 8. The Planning (Hazardous Substances)Regulations 2015
  Publikacja urzędowa: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Numer Dz.U.: SI 2015 No.627; Data publikacji: 2015-03-24
 9. The Town and Country Planning (Hazardous Substances)(Scotland)Regulations 2015
  Publikacja urzędowa: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Numer Dz.U.: SSI 2015 No 181; Data publikacji: 2015-03-30
 10. Control of Major Accident Hazard (Seveso III) Regulations 2015
  Publikacja urzędowa: Gibraltar Gazette; Numer Dz.U.: No 4171; Data publikacji: 2015-05-28
 11. The Planning (Hazardous Substances)(Amendment) Regulation 2015
  Publikacja urzędowa: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Numer Dz.U.: SI of No.1359; Data publikacji: 2015-06-09
 12. The Control of Major Accident Hazards (Amendment) Regulations 2015
  Publikacja urzędowa: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Numer Dz.U.: SSI of 2015 No.1393; Data publikacji: 2015-06-19
 13. The Control of Major Accident Hazards Regulations (Northern Ireland) 2015
  Publikacja urzędowa: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Numer Dz.U.: SR of NI 2015 No.325
 14. The Planning (Hazardous Substances) (Wales) Regulations 2015
  Publikacja urzędowa: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Numer Dz.U.: 2015 No.1597 (W.196)
 15. The Planning (Hazardous Substances (No.2) Regulations (Nortern Ireland)2015
  Publikacja urzędowa: Her Majesty's Stationery Office (HMSO); Numer Dz.U.: SR of NI 2015 No. 344

 

W odniesieniu do nadtlenków organicznych wszystkie z krajów członkowskich wprowadziły analogiczne, do wymagań dyrektywy, zapisy dotyczące klasyfikacji i wartości progowych. Jednakże istnieją duże rozbieżności w podejściu do produkcji, stosowania i transportu wewnątrzzakładowego w przepisach poszczególnych krajów członkowskich.