Kryteria kwalifikacyjne

 

Kryteria kwalifikacyjne

Podstawą całego systemu są kryteria kwalifikacyjne, w których zostały określone wymagania, które musi spełniać zakład, aby zgodnie z literą prawa, być zakładem o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W Dyrektywie Seveso III zamieszczone zostały w Załączniku 1, który został zaimplementowany do prawa polskiego w postaci rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej [Dz. U poz. 138].

Nadtlenki organiczne zostały wymienione w części 1 w tabeli kategorii niebezpiecznych substancji – tabela 1. Poniżej w tabeli został zamieszczony zastosowany w rozporządzeniu podział na kategorie oraz dedykowane dla nich wartości progowe.

Tabela. 1. Fragment tabeli 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Kategorie zagrożeń zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Ilości progowe (w tonach) substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 3 ust. 10, wiążące się z zastosowaniem

wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku

wymogów dotyczących zakładów o dużym ryzyku

P6a SUBSTANCJE I MIESZANINY SAMOREAKTYWNE oraz NADTLENKI

ORGANICZNE

Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ A lub B, lub nadtlenki organiczne, typ A lub B

10

50

P6b SUBSTANCJE I MIESZANINY SAMOREAKTYWNE oraz NADTLENKI

ORGANICZNE

Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ C, D, E lub F, lub nadtlenki organiczne, typ C, D, E lub F

50

200


Jeżeli uwzględnimy klasyfikację substancji niebezpiecznych określoną w rozporządzeniu CLP powyższa tabela przyjmie postać:

Kategorie zagrożeń zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Klasa zagrożenia i kody kategorii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 Ilości progowe (w tonach) substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 3 ust. 10, wiążące się z zastosowaniem<
wymogów dotyczących zakładów o zwiększonym ryzyku wymogów dotyczących zakładów o dużym ryzyku
P6a SUBSTANCJE I MIESZANINY SAMOREAKTYWNE oraz NADTLENKI ORGANICZNE
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ A lub B, lub nadtlenki organiczne, typ A lub B
Self-react. A H240 10 50
Self-react. B H241
Org. Perox. A H240
Org. Perox. B H241
P6b SUBSTANCJE I MIESZANINY SAMOREAKTYWNE oraz NADTLENKI ORGANICZNE
Substancje i mieszaniny samoreaktywne, typ C, D, E lub F, lub nadtlenki organiczne, typ C, D, E lub F
Self-react. CD H242 50 200
Self-react. EF H242
Org. Perox. CD H242
Org. Perox. EF H242

 

Zharmonizowana klasyfikacja została określona dla ok. 50 nadtlenków organicznych. Poniżej, w tabeli 2 przestawiono zbiorcze zestawienie poszczególnych nadtlenków wraz z podziałem na kategorie sevesowskie P6a i P6b oraz ich klasyfikację zgodnie z rozporządzeniem CLP.

 

Tabela. 2. Wykaz nadtlenków organicznych wraz z przyporządkowaniem do kategorii sevesowskie P6a i P6b oraz klasyfikacją CLP