Literatura

 

LITERATURA

 

  1. GHS część 1, tłumaczenie na język polski z oryginalnego dokumentu ONZ Biuro ds. substancji niebezpiecznych https://www.chemikalia.gov.pl/
  2. Pabiś A. GHS i jego rola w światowym obrocie chemikaliami Czasopismo Techniczne Ch, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej z. 1-Ch/2007 https://suw.biblos.pk.edu.pl/ downloadResource&mId=134585
  3. Couto R.G. Praktyczny przewodnik po GHS, Materiały konferencji pn. Patrząc w przyszłość. Przygotowanie do REACH”, 19-21 czerwca 2006 r. Łódź. https://www.chemikalia.gov.pl/
  4. Biuro ds. substancji niebezpiecznych https://www.chemikalia.gov.pl/ghs_a_clp.html
  5. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
  6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. (Rozporządzenie CLP). Dz. Urz. WE L 353 z 31.12.2008, s. 1-1355.
  7. Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. ADR Dz. U. 2017 poz. 1119