Podsumowanie klasyfikacji

 

Podsumowanie klasyfikacji

Kryteria dotyczące nadtlenków nie są do końca tożsame w poszczególnych aktach prawnych. Wymagania ujęte w GHS i CLP są bardzo zbliżone, natomiast już między GHS i CLP a ADR widać wyraźnie znaczne różnice. Powoduje to niestety problemy interpretacyjne, gdyż inne wymagania odnoszą się w zakładach do produkcji, magazynowania, transportu wewnątrzzakładowego nadtlenków organicznych, a inne do transportu na zewnątrz zakładu. Warto mieć na uwadze, iż w odniesieniu do produkowania i magazynowania nadtlenków organicznych obowiązują wymagania określone w rozporządzeniu CLP, natomiast w odniesieniu do transportu drogowego – już wymagania określone w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR, transportu kolejowego – RID, a wodnego ADN.

System GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

Rozporządzenie CLP Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.. Dz. Urz. WE L 353 z 31.12.2008, s. 1-1355.

Umowa ADR Oświadczenie rządowe z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. ADR Dz. U. 2017 poz. 1119