Aerozole – klasyfikacja substancji i mieszanin niebezpiecznych

 

Aerozole – klasyfikacja substancji i mieszanin niebezpiecznych

Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (Global Harmonised System, GHS, GHS-ONZ) stanowi międzynarodowe, ujednolicone podejście do klasyfikacji i oznakowania chemikaliów. W Unii Europejskiej system GHS został wdrożony za pomocą Rozporządzenia CLP. Rozporządzenie to zastąpiło dyrektywę Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania substancji niebezpiecznych oraz dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i oznakowania preparatów niebezpiecznych.

Przepisy dotyczące przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych uregulowane są odrębnymi aktami prawnymi. W odniesieniu do transportu drogowego została przygotowana międzynarodowa umowa ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) sporządzona 30 września 1957 r., a nowelizowana w cyklu dwuletnim. Natomiast w stosunku do przewozu koleją towarów niebezpiecznych tematykę tę reguluje RID (z fr. Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses – Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych). Podejście zastosowane w ADR i RID w odniesieniu do substancji niebezpiecznych różni się od stosowanego w CLP i GHS.