Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy
 
ErgoON - lista kontrolna

ErgoON - lista kontrolna

 

Interaktywna lista kontrolna jest narzędziem dla pracodawcy lub pracowników służb bhp do oceny stanowiska pracy pod względem możliwości zatrudnienia na nim osoby z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną lub intelektualną. Działanie aplikacji przewiduje możliwość, uzyskania na koniec oceny listy elementów, które powinny zostać zmienione wraz z bezpośrednim odniesieniem poprzez linki, do wymagań zawartych w „Ramowych wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”. Dzięki temu pracodawca uzyska natychmiast informację na temat zakresu działań jakie powinien podjąć w celu przystosowania środowiska pracy do osoby niepełnosprawnej. 
Lista ta ma formę aplikacji internetowej i mobilnej (Android, iOS) z opcją przechowywania rejestrowanych danych oraz zapisu raportu z przeprowadzonej kontroli.