Wypracowanie i upowszechnienie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w środowisku pracy
 
Struktury wsparcia

Struktury wspierające implementację Modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy oparte są na:

  • Zespole Informacyjno-Doradczym (ZID) dla pracodawców, przy CIOP, skupiającym ekspertów z medycyny, psychologii, biomechaniki, akustyki, oświetlenia, architektury i innych posiadających doświadczenie w dostosowaniu środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
    Istnieje możliwość przesyłania pytań na adres e-mail: zid@ciop.pl, na które ZID udzieli odpowiedzi.
  • Zespole Projektowania i Dostosowywania (ZPD) stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej
    Istnieje możliwość kontaktu na adres e-mail: zpd@ciop.pl w sprawach związanych użytkowaniem programów i aplikacji.
  • Punktach Kontaktowych (PK) przy regionalnych Oddziałach PFRON dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne -  lista
  • Sieci Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych wspierających pracodawców w dostosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych -  lista