Informacyjna KAMPANIA społeczna 2017 - BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU

 

 
I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa

 

I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa nt. „Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy, a zatrudnianie młodych i niedoświadczonych pracowników”.

 

W dniu 13 października 2017 r. w Podkarpackim Parku Naukowo Technologicznym w Jasionce k/ Rzeszowa odbyło się I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa nt. „Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy, a zatrudnianie młodych i niedoświadczonych pracowników”.  Forum zostało zorganizowane w ramach kampanii społecznej CIOP-PIB pn. „Bezpiecznie od początku” przez Rzeszowski oddział OSPSBHP we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o/Rzeszów oraz Okręgowym Inspektoratem pracy w Rzeszowie.

Forum otworzył Prezes OSPSBHP o/ Rzeszów pan Krzysztof Babka, który w swoim powitaniu zachęcił wszystkich uczestników do włączenia się w promowanie kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy oraz dbałości i szczególnej uwagi jaką w zatrudnieniu trzeba poświęcić pracownikom młodym i niedoświadczonym na zajmowanych stanowiskach. Dyrektor ZUS o/ Rzeszów pani Ewa Papiewska-Borkowska i Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie pan Piotr Dziubkowski podkreślali również, jak ważna jest współpraca pracodawców z pracownikami i instytucjami dbającymi o zdrowie i życie pracowników. Wszyscy dążymy do jednego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, a współpraca środowiska praktyków, specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i pracodawców jest doskonałą drogą do osiągnięcia powyższego celu.

I Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa obejmowało dwa panele tematyczne związane z bezpieczeństwem przy pracy i bezpieczeństwem w transporcie. Elementem łączącym były zagadnienia przewodnie związane z ochroną pracowników młodych i niedoświadczonych oraz stosowaniem w zakładach pracy substancji chemicznych. Wprowadzeniem w tematykę Forum była prelekcja p. Agnieszki Szczygielskiej - koordynatora kampanii społecznej „Bezpiecznie od początku”, podczas której uczestnicy zapoznali się z celami i założeniami tejże kampanii.  

I panel związany z bezpieczeństwem przy pracy rozpoczęła p. Joanna Tokarska - starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie, która przybliżyła zagadnienia związane z oceną ryzyka zawodowego pracowników narażonych na kontakt z czynnikami chemicznymi i obowiązki pracodawcy w tym zakresie. Następnie głos zabrały p. Dorota Żelazko i Joanna Leśniak z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas swoich prelekcji przedstawicielki ZUS omówiły zagadnienia związane ze świadczeniami ZUS z tytuły wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz prewencją rentową i wypadkową w ZUS. Następnie o obowiązkach pracodawcy przy zatrudnianiu pracownika i przepisach bezpieczeństwa pracy opowiedziała p. Barbara Nizioł z firmy Law& Training Center. Na zakończenie pierwszego panelu głos zabrali p. Marcin Greguła i Paweł Gliszczyński z firmy Orzeł Biały S.A, którzy omówili dobre praktyki bezpieczeństwa przy pracy w kontakcie z substancjami chemicznymi i szczególną uwagą kierowaną na młodych i niedoświadczonych pracowników, którzy bardzo często pracując w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych lekceważą zagrożenie. 

Drugi panel związany z bezpieczeństwem w transporcie rozpoczęła p. Małgorzata Świeboda z Wojewódzkiego Podkarpackiego Inspektoratu Transportu Drogowego, która omówiła zagadnienia związane ze zdarzeniami wypadkowymi w transporcie towarów niebezpiecznych. Następnie prelekcję nt. postępowania w sytuacjach awaryjnych przy transporcie drogowym, takich jak wyciek czy rozlanie, wygłosił brygadier Mariusz Goclon z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

I Podkarpackie  Forum Bezpieczeństwa miało również odsłonę praktyczną. Panel pokazowy rozpoczął p. Krzysztof Malkowicz przedstawiciel firmy UTC CCS Manufacturing Polska sp. z o.o., który omówił potrzebę dobrego wyszkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zwalczania pożarów oraz zasady odpowiedniego doboru sprzętu ochrony przeciwpożarowej do warunków i zagrożeń pożarowych. Następnie głos zabrali przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, którzy zainscenizowali kilka zdarzeń wypadkowych i omówili zasady postępowania. Tym samym zaangażowali do ćwiczeń praktycznych uczestników Forum, którzy mogli się przekonać jak ważna jest szybka reakcja w razie wystąpienia wypadku. Na zakończenie I Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa, w którym uczestniczyło ponad 150 osób odbył się pokaz środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej chroniącej przed czynnikami chemicznymi.

Forum zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego oraz Prezydenta Miasta Rzeszowa. To pierwsze Forum Bezpieczeństwa na Podkarpaciu mające na celu integrację osób zaangażowanych i odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w zatrudnieniu. Organizatorzy zapowiadają cykliczność tego typu przedsięwzięć, aby wspólnie zadbać o bezpieczne warunki pracy i promować kulturę bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

 
AKTUALNOŚCI Kampanii

 

Ogólnopolska kampania społeczna pn. „BEZPIECZNIE od początku”, poświęcona problemowi bezpieczeństwa pracowników młodych i niedoświadczonych
marzec – grudzień 2017 r.

 

 
Autor: Anita Jaźwiec