Wyszukiwanie w bazie substancji

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2235), wykaz substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym stanowią:

  1. substancje chemiczne spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze lub mutagenne kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem WE nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, (tzw. CLP – classification, labelling and packaging of substances and mixtures),
  2. mieszaniny zawierające co najmniej jeden składnik zaklasyfikowany jako substancja rakotwórcza lub mutagenna kategorii 1A lub 1B na poziomie równym lub wyższym od 0,1% stężenia wagowego (dla substancji stałych i ciekłych) lub objętościowego (w przypadku substancji gazowych),
  3. wymienione w załączniku nr 1 do Rozporządzenia czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

Aktualny (na dzień 28.01.2022) wykaz substancji zaklasyfikowanych jako substancje o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy na podstawie klasyfikacji zharmonizowanej znaleźć można na stronach Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi - pobierz plik w formacie PDF

Zbiór informacji na temat tych substancji w języku polskim znajdą Państwo w przygotowanej bazie Substancje rakotwórcze/mutagenne wg CLP.


Jak szukać informacji?

Po wprowadzeniu w pole edycyjne numeru CAS lub nazwy substancji chemicznej i naciśnięciu przycisku SZUKAJ, na wyświetlonej liście substancji, po kliknięciu na ikonę „+” znajdującą się z lewej strony numeru CAS, rozwinie się tabela zawierająca szczegółowe informacje o wskazanej substancji rakotwórczej/mutagennej:

Klasyfikacja CLP
Oznakowanie
Właściwości fizykochemiczne
Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń
 
Powrót