WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 

Aktualnie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, (tzw. CLP – classification, labelling and packaging of substances and mixtures) 1017 substancji chemicznych lub grup substancji jest sklasyfikowanych, jako rakotwórcze lub mutagenne. Zbiór informacji na temat tych substancji w języku polskim znajdą Państwo poniżej.

 

Po wprowadzeniu w pole edycyjne numeru CAS lub nazwy substancji chemicznej i naciśnięciu przycisku SZUKAJ, na wyświetlonej liście substancji, po kliknięciu na ikonę „+” znajdującą się z lewej strony numeru CAS, rozwinie się tabela zawierająca szczegółowe informacje o wskazanej substancji rakotwórczej/mutagennej:

Klasyfikacja CLP
Oznakowanie
Właściwości fizykochemiczne
Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń
 
Powrót