Wyszukiwanie w bazie substancji

 
Baza substancji klasyfikowanych jako rakotwórcze/mutagenne wg CLP

W bazie substancji zaklasyfikowanych jako rakotwórcze/mutagenne wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) można je wyszukać poprzez wprowadzenie w pole edycyjne numeru CAS lub nazwy substancji chemicznej i naciśnięciu przycisku SZUKAJ.

Jeśli substancja posiada klasyfikację zharmonizowaną, jako rakotwórcza/mutagenna kat. 1A lub 1B pojawi się na wyświetlonej liście substancji.  Po kliknięciu na ikonę „+” znajdującą się z lewej strony numeru CAS, rozwinie się tabela zawierająca szczegółowe informacje, takie jak:

  • klasyfikacja wg Rozporządzenia CLP,
  • oznakowanie,
  • właściwości fizykochemiczne,
  • wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, jeśli są one ustalone dla danej substancji chemicznej.

 

WYSZUKIWANIE W BAZIE SUBSTANCJI KLASYFIKOWANYCH JAKO RAKOTWÓRCZE/MUTAGENNE WG CLP

 
Powrót