Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Projekty
Streszczenie

Modelowanie parametrów akustycznych pomieszczeń pracy pod kątem zapewnienia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów akustycznych dla osób niedosłyszących i niewidomych.

Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Górski

Streszczenie projektu:

Celem projektu było określenie wymagań odnośnie do akustyki pomieszczeń pracy w aspekcie zapewnienia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów akustycznych dla osób niedosłyszących i niewidzących oraz opracowanie zaleceń umożliwiających spełnienie tych wymagań.W ramach realizacji projektu opracowano metodę badawczą okreslania zrozumiałości mowy i orientacji przestrzennej u osób z dysfunkcją słuchu lub wzroku. Opracowano także modele pomieszczeń pracy o wybranych warunkach akustycznych, przeprowadzono walidację tych modeli oraz przeprowadzono badania symulacyjne dotyczące akustyki pomieszczeń pracy w zakresie zapewnienia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów akustycznych dla osób niedosłyszących i niewidomych. Modelowanie pomieszczeń pracy przeprowadzono z wykorzystaniem programu CARA. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań opracowano i wykonano laboratoryjne stanowisko badawcze do subiektywnych badań kierunkowości słyszenia i zrozumiałości mowy. Stanowisko umieszczono w pomieszczeniu laboratoryjnym, w którym wykonano 5 adaptacji akustycznych odwzorowujących pomieszczenia pracy o różnych warunkach akustycznych.Na podstawie wyników analiz oraz przeprowadzonych badań symulacyjnych i laboratoryjnych opracowano zalecenia dotyczące adaptacji akustycznych, a także wytyczne dla projektantów pomieszczeń pracy pod kątem spełnienia wymagań w zakresie zapewnienia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów akustycznych osobom niedosłyszącym i niewidomym.Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010