Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Drgań Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Ocena narażenia na drgania mechaniczne pracowników transportu wewnatrzzakładowego w celu profilaktyki

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Kowalski

Streszczenie projektu:

Głównym celem pracy było rozpoznanie zagrożenia drganiami mechanicznymi pracowników transportu wewnątrzzakładowego oraz wskazanie sposobów ograniczania tego zagrożenia. Przeprowadzono identyfikację głównych źródeł narażenia na drgania mechaniczne pracowników transportu wewnątrzzakładowego. Analizą objęto głównie zespoły i podzespoły maszyn i urządzeń wykorzystywanych w transporcie wewnątrzzakładowym. Przeprowadzono badania drgań działających przez kończyny górne i działających w sposób ogólny łącznie na 30 wybranych stanowiskach pracy operatorów środków transportu wewnątrzzakładowego. Badania dotyczyły pojazdów i urządzeń wykorzystywanych najczęściej w transporcie wewnątrzzakładowym. Dla każdego stanowiska pracy wyznaczono dodatkowo dopuszczalny czas narażenia. Otrzymane wyniki zamieszczono w opracowanych w ramach zadania kartach badań. Podlegające ocenie, wyznaczone wartości dziennych ekspozycji na wszystkich badanych stanowiskach pracy zostały zestawione i porównane. Odniesiono je także do odpowiednich wartości dopuszczalnych określonych w aktualnych przepisach. Przeprowadzona ocena narażenia na drgania mechaniczne operatorów środków transportu wewnątrzzakładowego wykazała, że oceniane stanowiska pracy mogą stwarzać duże zagrożenie dla zdrowia pracowników. Zadawalające zmniejszenie drgań zostało osiągnięte tylko na jednym z 10 badanych stanowisk, w pozostałych przypadkach stwierdzono wzmocnienie drgań. Wskazuje to na małą skuteczność redukcji drgań przez oceniane siedziska lub niewłaściwy ich dobór przez producenta lub użytkownika danego pojazdu. Opracowano bazę danych zawierającą wyniki przeprowadzonych pomiarów na stanowiskach pracy transportu wewnątrzzakładowego, która umożliwia wprowadzenie charakterystyk częstotliwościowych zmierzonych sygnałów.Jednostka: Pracownia Drgań Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010