Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metod oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas operatorów infolinii

Kierownik projektu: mgr inż. Bożena Smagowska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było określenie: parametrów charakteryzujących hałas na stanowiskach pracy operatorów infolinii, metod pomiaru tych parametrów oraz metod oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas w środowisku pracy na tych stanowiskach oraz zaleceń do jego ograniczenia. W ramach realizowanych prac przedstawiono analizę pozasłuchowych skutków oddziaływania hałasu na organizm czlowieka oraz scharakteryzowano środowisko pracy operatorów infolinii i omówiono zagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi na tych stanowiskach. Określono parametry charakteryzujące hałas oraz określono metody pomiaru i wartości dopuszczalne przyjętych parametrów. Opracowano procedurę pomiarową parametrów charakteryzujących hałas na stanowiskach pracy operatorów infolinii. Opracowano także wstępną wersję bazy danych zawierającą wyniki pomiarów hałasu na tych stanowiskach. Przeprowadzono wstępne pomiary parametrów hałasu na 18 stanowiskach pracy infolinii z uwzględnieniem słuchawki jako źródła hałasu. W ramach zadania opracowano także procedurę badawczą dotyczącą narażenia na hałas na stanowiskach pracy operatorów infolinii określającą: zakres jej stosowania, metody badań, dokumenty odniesienia, miejsce i warunki stosowania procedury, wyposażenie pomiarowe, niepewność pomiarów, wielkości mierzone oraz sposób postępowania podczas badań.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010