Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Identyfikacja i ocena zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi na stanowiskach pracy w budownictwie oraz opracowanie zaleceń do profilaktyki zagrożeń

Kierownik projektu: dr inż. Witold Mikulski

Streszczenie projektu:

Przy rozpoznaniu zagrożeń na budowach uwzględniono 4 najpowszechniej występujące czynniki szkodliwe środowiska pracy: hałas (słyszalny i infradźwiękowy), drgania mechaniczne (ogólne i miejscowe), czynniki chemiczne oraz pyły. Do badan wybrano budownictwo mieszkań i budownictwo dróg. Przeprowadzono badania pilotażowe czynników szkodliwych na stanowiskach pracy na budowach w celu ich wykorzystania przy opracowaniu i weryfikacji metody prowadzenia badań zasadniczych (pomiary i ocena przekroczeń NDN i NDS). Czynniki fizyczne i chemiczne oddziałują na człowieka w odmienny sposób i dlatego rozpatrywano je oddzielnie, szczególnie, że zwykle występowały one na różnych stanowiskach pracy.Do badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy (wyłączając hałas) zastosowano powszechnie stosowaną metodę. Przy ocenie hałasu (zarówno słyszalnego jak i infradźwiękowego) konieczne było adoptowanie dotychczas stosowanej metody badań, do specyfiki pracy na budowach, która charakteryzuje się długoterminowymi zmianami narażenia na hałas, wynikającymi z sezonowści prowadzonych prac.Na podstawie wyników badań opracowano wersję prototypową bazy danych o zagrożeniach. Ma ona postać programu komputerowego w języku programowania DELPHI. Znajdują się w niej niezbędne do testowania bazy dane o występowaniu zagrożenia czynnikami szkodliwymi na stanowiskach pracy w budownictwie oraz zalecenia profilaktyczne ograniczenia zagrożenia.

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004