Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy

Kierownik projektu: mgr inż. Bożena Smagowska

Streszczenie projektu:

W ramach zadania przeprowadzono analizę stosowanych w Polsce i na świecie metod pomiaru i oceny hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy. Wykonano, dotychczas stosowaną metodą, ocenę narażenia pracowników na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy obsługi technologicznych urządzeń ultradźwiękowych: płuczek ultradźwiękowych, zgrzewarek ultradźwiękowych, stożkarek ultradźwiękowych, maszyn do gofrowania dokumentów, maszyn pasmanteryjnych nowych typów źródeł oraz nietechnologicznych urządzeń ultradźwiękowych: maszyn włókienniczych, szlifierek stołowych oraz maszyn wykorzystujących sprężone powietrze.Opracowano także nową metodę pomiaru i oceny narażenia pracowników na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy, zgodnie z metodami stosowanymi na świecie oraz z aktualnym postępem technicznym. Na jej podstawie nowelizowano dotychczas stosowaną procedurę pomiaru hałasu ultradźwiękowego oraz opracowano projekt normy "Metoda pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy".Opracowano wstępna metodę identyfikacji hałasu ultradźwiękowego, opartą na dwóch wskaźnikach, z których każdy może wskazywać na istnienie hałasu ultradźwiękowego. Wskaźniki te określa się metodą subiektywną opartą na wynikach odpowiedzi pracowników na pytania w opracowanej ankiecie.Opracowano także komputerową bazę danych o stanowiskach obsługi typowych źrodeł hałasu ultradźwiękowego, zalecenia do profilaktyki technicznej i organizacyjnej oraz materiały szkoleniowe dla pracodawców i kadry kierowniczej i służb bhp, dotyczące ograniczania hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy.

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007