Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Monitorowanie hałasu komunikacyjnego jako czynnika zewnętrznego kształtującego klimat akustyczny w pomieszczeniach pracy

Kierownik projektu: dr inż. Witold Mikulski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było określenie wskaźników hałasu, umożliwiających ocenę hałasu komunikacyjnego na stanowiskach pracy w budynku biurowym oraz metod wyznaczania tych wskaźników.Określono 3 wskaźniki hałasu, umożliwiające prognozowanie hałasu komunikacyjnego na stanowiskach pracy w budynkach biurowych. Są to: wskaźnik oceny hałasu komunikacyjnego w sąsiedztwie budynku, wskaźnik oceny tłumienia hałasu komunikacyjnego przenikającego na stanowisko pracy w budynku oraz wskaźnik oceny hałasu komunikacyjnego na stanowisku pracy w pomieszczeniu.Opracowanymi metodami wykonano pomiary ww. wskaźników oraz przeprowadzono ocenę stanu zagrożenia hałasem komunikacyjnym na wybranych biurowych stanowiskach pracy (1296 stanowisk pracy w 456 pomieszczeniach budynków biurowych, w 4 wariantach otwarcia okien).Uzyskane wyniki badań wskazały, że hałas komunikacyjny na stanowiskach pracy należy traktować jako istotny czynnik wpływający na obniżenie komfortu środowiska pracy, szczególniw, że na badanych stanowiskach pracy nie stwierdzono przekroczeń wypadkowego hałasu od wszystkich źródeł hałasu łącznie.Został także opracowany program komputerowy (zawierajacy bazę danych) do oceny stanu zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy biurowej.W celu poprawy komfortu środowiska pracy w zakresie ograniczania hałasu komunikacyjnego przenikającego na stanowiska pracy biurowej, opracowano zalecenia i wytyczne obejmujace działania zmierzające do jego ograniczania: u źródła powstawania hałasu komunikacyjnego, na drodze propagacji od źródła do budynku, podczas przenikania hałasu z zewnątrz do wnętrza budynku oraz wewnątrz pomieszczenia, w którym znajdują się stanowiska pracy.

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007