Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Badania i ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem kierowców środków transportu drogowego na hałas infradźwiękowy

Kierownik projektu: dr inż. Anna Kaczmarska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było przeprowadzenie badań i wykonanie oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem kierowców środków transportu drogowego na hałas infradźwiękowy.Opracowano metodykę badani narażenia kierowców na hałas infradźwiękowy. Badania przeprowadzono na stanowiskach pracy kierowców w warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach rzeczywistych. Na podstawie uzyskanych wyników: - przygotowano projekt roboczy polskiej normy PN-N-01338 "Hałas infradźwiękowy. Zalecane wartości poziomów ciśnienia akustycznego. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów i oceny, zastępującej normę PN-86/N-01338,- zweryfikowano i zaktualizowano procedurę badawczą NAM-10 pt. "Wyznaczenie poziomów ciśnienia akustycznego hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy operatorów i na innych stanowiskach pracy w warunkach in situ", włączoną do państwowego systemu badań i certyfikacji,- sformułowano zalecenia do profilaktyki technicznej i organizacyjnej zagrożeń hałasem kierowców, poprzedzając je omówieniem głównych źródeł hałasu w pojazdach drogowych,- opracowano bazę danych: "Katalog pojazdów do archiwizowania wyników pomiarów",- opracowano dwie witryny internetowe: "Badanie ankietowe kierowców autobusów miejskich" i "Zalecenia do profilaktyki technicznej i organizacyjnej zagrożeń hałasem kierowców", które zostaną umieszczone w Internecie w celu upowszechniania wyników zadania,- opracowano materiały szkoleniowe w formie prezentacji multimedialnej, które wykorzystano w szkoleniach, seminariach i studiach podyplomowych prowadzonych w CIOP-PIB.

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007