Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie znormalizowanych procedur i modyfikacja stanowisk do badań zgodności i badań okresowych rękawic i obuwia elektroizolacyjnego oraz narzędzi elektroizolacyjnych.

Kierownik projektu: mgr inż. Tomasz Strawiński

Streszczenie projektu:

Celem pracy było opracowanie znowelizowanych procedur badawczych i modyfikacja stanowisk do badań zgodności i badań okresowych rękawic i obuwia elektroizolacyjnego oraz narzędzi elektroizolacyjnych. W ramach realizacji zadania opracowano procedury badawcze: - NBR-01 "Badanie rękawic z materiału izolacyjnego do prac pod napięciem" - NBR-02 "Badanie obuwia elektroizolacyjnego" - NBN-01 "Badanie narzędzi ręcznych do stosowania przy napięciu przemiennym do 1000 V i przy napięciu stałym do 1500 V" - NBR-03 "Badania okresowe rękawic i obuwia elektroizolacyjnego". Opracowano również i wykonano stanowiska badawcze oraz przeprowadzono badania weryfikujące przydatność i poprawność wykonanych prac. Wyniki prac wdrożono do systemu zarządzania jakością laboratoriów badawczych CIOP-PIB, co pozwoliło na uzyskanie pozytywnego wyniku auditów Polskiego Centrum Akredytacji.Jednostka: Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010